Ψαλμοί - Ύμνοι +

                                                                                                      +


             Ευχές Θείας Μεταλήψεως


 ΕΥΧΗ Α'

Του Μεγάλου Βασιλείου

  Δέσποτα Κύριε ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός συναίδιος Υιός, και συνάναρχος, ο δι' υπερβολήν αγαθότητος επ' εσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς, και τυθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και του οικείου σου Αίματι αναπλάσας την φθαρείσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός, αθάνατε Βασιλεύ, πρόσδεξαι καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλίνον το ους σου εμοί, ακι εισάκουσον των ρημάτων μου. 'Ημαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου και ουκ ειμί άξιος ατενίσαι εις το ύψος της δόξης σου. παρώργισα γαρ σου την αγαθότητα, τας σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας τοις σοις προστάγμασιν. Αλλά συ, Κύριε , ανεξίκακος ων, μακρόθυμος τε και πολυέλεος, ου παρέδωκάς με συναπολέσθαι ταις ανομίαις μου, την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Συ γαρ είπας, φιλάνθρωπε, δια του Προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού ως το επιστρέψαι και ζην αυτόν. ου γαρ βούλει, Δέσποτα, το πλάσμα των σων απολέσθαι χειρών, ουδέ ευδοκείς επ' απωλεία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντας σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν. Διό καγώ, ει και ανάξιος ειμί του ουρανού και της γής, και αυτής της προσκαίρου ζωής, όλον εμαυτόν υποτάξας τη αμαρτία και ταις ηδοναίς δουλώσας, και την σην αχρειώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονώς, ουκ απογινώσκω την εμαυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε ση αμετρήτω ευσπλαχνία θαρρήσας προσέρχομαι. Δέχαι ουν καμέ, φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την Πόρνην, ως τον Ληστήν, ως τον Τελώνην, και ως τον 'Ασωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ο την αμαρτίαν αίρων του κόσμου, και τας ασθενείας των ανθρώπων ιώμενος. ο τους κοπιώντας και πεφορτισμένους προς σεαυτόν καλών και αναπαύων. ο μη ελθών καλέσαι δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. δίδαξόν με επιτελείν αγιωσύνην εν φόβω σου. ίνα, εν καθαρώ τω μαρτυρίω της συνειδήσεώς μου, των Αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ τω αγίω Σώματί σου και Αίματι, και έξω σε εν εμοί κατοικούντα και μένοντα, συν τω Πατρί και τω Αγίω σου Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου. Και μη εις κρίμα μοι γένοιτο η μετάληψις των αχράντων και ζωοποιών Μυστηρίων σου, μηδέ ασθενής γενοίμην ψυχή τε και σώματι, εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν. αλλά δος μοι, μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεσθαι την μερίδαν των Αγιασμάτων σου, εις Πνεύματος αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν επί του φοβερού βήματός σου. όπως αν καγώ, συν πάσι τοις εκλεκτοίς σου, μέτοχος γένωμαι των ακηράτων σου αγαθών, ων ητοίμασας τοις αγαπώσι σε, Κύριε. εν οις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.

  EYXH B'

Του Ιδίου

  Οίδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου Σώματος και του τιμίου σου Αίματος, και ένοχος ειμί, και κρίμα εμαυτώ εσθίω και πίνω, μη διακρίνων το Σώμα και Αίμα σου του Χριστού και θεού μου. αλλά τοις οικτιρμοίς σου θαρρών, προσέρχομαί σοι τω ειπόντι. Ο τρώγων μου την Σάρκα και πίνων μου το Αίμα, εν εμοί μένει, καγώ εν αυτώ. Σπλαγχνίσθητι ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσης με τον αμαρτωλόν, αλλά ποίησον μετ' εμού κατά το έλεός σου. και γενέσθω μοι τα 'Αγια ταύτα εις ίασιν, και κάθαρσιν, και φωτισμόν, και φυλακτήριον, και εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν τοις μέλεσί μου ενεργουμένης. εις παρρησίαν και αγάπην την προς σε. εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν . εις αύξησιν αρετής και τελειότητος. εις πλήρωσιν εντολών, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου. μη εις κρίμα, ή εις κατάκριμα.

ΕΥΧΗ Γ'

Ιωάννου του Χρυσοστόμου

 Κύριε, ο Θεός μου, οίδα, ότι ουκ ειμι άξιος, ουδέ ικανός, ίνα μου υπό την στέγην εισέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπετούσα εστι, και ουκ έχεις παρ' εμοί τόπον άξιον του κλίναι την κεφαλήν. Αλλ' ως εξ ύψους ημάς εταπείνωσας σεαυτόν, συμμετρίασον και νυν τη ταπεινώσει μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίω και φάτνη αλόγων ανακλιθήναι, ούτω κατάδεξαι και εν τη φάτνη της αλόγου μιυ ψυχής και εν τω εσπιλωμένω μου σώματι εισελθείν. Και ως ουκ απηξίωσας εισελθείν και συνδειπνήσαι αμαρτωλοίς, εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξαι εισελθείν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής, του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μου πόρνην και αμαρτωλόν, προσερχομένην και απτομένην σου, ούτω σπλαγχνίσθητι και επ' εμοί τω αμαρτωλά, προσερχομένω και απτομένω σου. Και ως ουκ εβδελύξω το ρυπαρόν εκείνης στόμα και εναγές καταφιλούν σε, μηδέ εμού βδελύξη το ρυπαρώτερον εκείνης στόμα και εναγέστερον, μηδέ τα έμμυσα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβηλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέσθω μοι ο άνθραξ του παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος. εις κουφισμόν του βάρους των πολλών μου πλημελλημάτων. εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργείας. εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας. εις απονέκρωσιν των παθών. εις περιποίησιν των εντολών σου. εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της σης βασιλείας οικείωσιν. Ου γαρ ως καταφρονών προσέρχομαί σοι, Χριστέ ο Θεός, αλλ' ως θαρρών τη αφάτω σου αγαθότητι. και ίνα μη, επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένωμαι. Δό δέομαί σου. ως μόνος ων άγιος, Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, τον νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλον με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβον σου εν τοις μέλεσί μου, και τον αγιασμόν σου ανεξάλειπτον απ' εμού ποίησον. Και γενού μοι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και εκ της εκ δεξιών που παραστάσεως μετά των Αγίων σου. ευχαίς και πρεσβείαις της παναχράντου σου Μητρός, των αύλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απ' αιώνος σοι ευαρεστησάντων. Αμήν.

 ΕΥΧΗ Δ'

 Του ιδίου

  Ουκ ειμί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ίνα εισέλθης υπό την στέγην της ψυχής μου. αλλ' επειδή βούλει συ, ως φιλάνθρωπος, οικείν εν εμοί, θαρρών προσέρχομαι. Κελεύεις, αναπετάσω τας πύλας, ας συ μόνος εδημιούργησας, και εισέρχη μετά φιλανθρωπίας, ως πέφυκας. εισέρχη, και φωτίζεις τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις. ου γαρ Πόρνην προσελθούσαν σοι μετά δακρύων απέφυγες, ουδέ Τελώνην απεβάλου μετανοήσαντα, ουδέ Ληστήν επιγνόντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ Διώκτην μετανοήσαντα κατέλιπες, ο ήν. αλλά τους υπό της μετανοίας σου προσαχθέντας, άπαντας εν τω χορώ των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε, νυν,και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν.

 ΕΥΧΗ Ε'

 Του ιδίου

  Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, άνες, άφες, ιλάσθηττι και συγχώρησόν μοι τω αμαρτωλώ και αχρείω και αναξίω δούλω σου τα πταίσματα, και πλημμελήματα, και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μιυ μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτον, είτε εν γνώσει και αγνοία, είτε εν λόγοις, ή έργοις, ή ενθυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτηδεύμασι, και πάσαις μου ταις αισθήσεσι. Και τη πρεσβεία της ασπόρως κυήασης σε παναχράντου και αειπαρθένου Μαρίας, της Μητρός σου, της μόνης ακαταισχύντου ελπίδος, και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβείν των αχράντων και αθανάτων, και ζωοποιών, και φρικτών Μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. εις αγιασμόν και φωτισμόν, και ρώμην, και ίασιν, και υγείαν ψυχής τε και σώματος. και εις εξάλειψην και παντελή αφανισμόν των πονηρών μου λογισμών, και ενθυμήσεων, και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. 'Οτι σου εστιν η βασιλεία, και η δύναμις, και η δόξα, και η τιμή ,και η προσκύνησις, συν τω Πατρί, και τω αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.


  ΕΥΧΗ ΣΤ'

Του ιδίου

  Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώποις αφιέναι αμαρτίαις ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάριδέ μου πάντα τα εν γνώσει και αγνία πταίσματα, και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβείν των θείων, και ενδόξων, και αράντων, και ζωοποιών σου Μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλ' εις καθαρισμόν, και αγιασμόν, και αρραβώνα της μελλούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος, και βοήθειν, και ανατροπήν των εναντίων, και εις εξάλειψην των πολλών μου πλημμελημάτων. Συ γαρ ει Θεός ελέους και οικτιρμών και φιλανθρωπίας, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω Πατρί, και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΕΥΧΗ Ζ'

Του ιδίου ή μάλλον Συμεών του Νέου .Εκ των θείων ερωτήσεων της αγίας Μεταλήψεως .

  Από ρυπαρών χειλέων, από βδελυράς καρδίας,

από ακαθάρτου γλώσσης, εκ ψυχής ερρυπωμένης,

δέξαι δέησιν, Χριστέ μου. και μη παρωσάμενός μου,

μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μηδέ την αναισχυντίαν,

δός μοι παρρησίανλέγειν ά βεβούλευμαι, χριστέ μου.

μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δεί ποιείν και λέγειν.

'Ημαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις,

μύρον εξωνησαμένη ήλθε τολμηρώς αλείψαι

σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου.

Ως εκείνην ουκ απώσω προσελθούσαν εκ καρδίας,

Μηδ' εμέ βδελύξη, Λόγε, σους δε πάρασχέ μοι πόδας

και κρατήσαι, και φιλήσαι, και τω ρείθρω των δακρύων,

ως πολυτιμήτω μύρω, τούτους τολμηρώς αλείψαι.

Πλύνον με τοις δάκρυσί μου, κάθαρον αυτοίς με λόγε.

'Αφες και τα πταίσματά μου και συγγνώμην πάρασχέ μοι.

Οίδας των κακών το πλήθος, οίδας και τα τραύματά μου,

και τους μώλωπας οράν μου, αλλά και την πίστιν οίδας,

και την προθυμίαν βλέπεις, και τους στεναγμούς ακούεις,

Ου λανθάνει σε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου,

ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τι μέρος.

Το μεν ακατέργαστόν μου, έγνωσαν οι οφθαλμοί σου.

επί το βιβλίον δε σου και τα μήπω πεπραγμένα

γεγραμμένα σοι τυγχάνει. 'Ιδε την ταπείνωσίν μου,

ίδε μου τον κόπον, όσος, και τας αμαρτίας πάσας

άφες μοι, Θεέ των όλων, ίνα καθαρά καρδία,

περιτρόμω διανοία και ψυχή συντετριμμένη,

και των άχραντων σου μετάσχω και πανάγνων Μυστηρίων,

οις ζωούται και θεούται πας ο τρώγων σε και πίνων

εξ ειλικρινούς καρδίας. Πας ο τρώγων μου την Σάρκα,

πίνων δε μου και το Αίμα, εν εμοί μεν ούτος μένει,

εν αυτώ δ' εγώ τυγχάνω. Αληθής ο λόγος πάντως

του Δεσπότου και Θεού μου. Των γαρ θείων ο μετέχων

και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν, ουκ έστι μόνος,

αλλά μετά σου, Χριστέ μου, του φωτός του τρισηλίου,

του φωτίζοντος τον κόσμον. 'Ινα γουν μη μόνος μένω,

δίχα δου του Ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου,

του αγαλλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας,

δια τούτο σοι προσήλθον, ως οράς μετά δακρύων

και ψυχής συντετριμμένης, λύτρον των εμών πταισμάτων

ικετεύων του λαβείν με, και των σων ζωοπαρόχων

και αμέμπτων Μυστηρίων μετασχείν ακατακρίτως,

ίνα μείνης, καθώς είπας, μετ' εμού του τρισαθλίου.

ίνα μη, χωρίς ευρών με της σης χάριτος, ο πλάνος,

αφαρπάση με δολίως, και πλανήσας απαγάγη

των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτο σοι προσπίπτω,

και θερμώς αναβοώ σοι. Ως τον 'Ασωτων εδέξω,

και την Πόρνην προσελθούσαν, Ούτω δέξαι με τον πόρνον

και τον άσωτον, Οικτίρμον, εν ψυχή συντετριμμένη

νυν με προερχόμενόν σοι. Οίδα, Σώτερ, 'οτι άλλος,

ως εγώ, ουκ έπταισέ σοι ουδέ έπραξε τας πράξεις,

άς εγώ κατειργασάμην. Αλλά τούτο πάλιν οίδα,

ως ου μέγεθος πταισμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος,

υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν,

και φιλανθρωπίαν άκραν. αλλ' ελαίω συμπαθείας,

τους θερμώς μετανοούντας, και καθαίρεις και λαμπρύνεις

και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου

εργαζόμενος αφθόνως. και, το ξένον και Αγγέλοις

και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτοίς πολλάκις

ώσπερ φίλοις σου γνησίοις. Ταύτα τολμηρόν ποιεί με,

ταύτα με πτεροί, Χριστέ μου. και θαρρών ταις σαις πλουσίαις

προς ημάς ευεργεσίαις, χαίρων τε και τρέμων άμα,

του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος ων, και, ξένον θαύμα!

δροσιζόμενος αφράστως, ωσπερούν η βάτος πάλαι,

η αφλέκτως καιομένη. Τοίνυν, ευχαρίστω γνώμη,

ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστοις μέλεσί μου

της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω

και δοξάζω σε, Θεέ μου, ως ευλογημένα όντα

νυν τε και εις τους αιώνας.


 Ευχή η'. Συμεών του Μεταφραστού.

  Ο μόνος καθαρός και ακήρατος Κύριος, ο δι' οίκτον φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλον προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυώς κυησάσης σε, Πνεύματος θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός αϊδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμις , ο τω προσλήμματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, τον σταυρόν, τους ήλους, την λόγχην, τον θάνατον, νέκρωσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ο τη ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ο τη τριημέρω σου και ζωηφόρω αναστάσει τον πεπρωκότα πραπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολισθήσαντα, τρόπους μοι μετανοίας υποτιθέμενος. Ο τη ενδόξω σου αναλήψει της σαρκός θεώσας το πρόσλημμα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζομένων τυχείν. Ο τη επιδημία του παρακλήτου Πνεύματος σκεύν τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείον καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλων πάλιν έρχεσθαι κρίναι την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσαι σοι εν νεφέλαις, τω ποιητή και πλάστη μου, συν πάσι τοις Αγίοις σου, ίνα ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώ σε, συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν.

 Ευχή θ'.  Ιωάννου του Δαμασκηνού.

  Προ των θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμαι. αλλά συ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και τω ληστή Παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μοι τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξαι με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την αιμόρρουν. η μεν γαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερών την ίασιν έλαβεν. η δε, τους σους αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεεινός, όλον σου το σώμα τολμών δέξασθαι, μη καταφλεχθείην. αλλά δέξαι με ώσπερ εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγων μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρως τεκούσης σε και των επουρανίων δυνάμεων. ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 Ευχή ι'.  Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

  Πιστεύω Κύριε, και ομολογώ, ότι συ εί ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθών εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι, ων πρώτος ειμι εγώ. 'Ετι πιστεύω, ότι τούτο εστί υτο άχραντον σώμα σου, και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου. ελέησόν με και συγχώρησόν μοι τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργω, τα εν γνώσει και αγνοία. και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχείν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν.

  Απερχόμενος δε μεταλαβείν, λέγε τους παρόντας στίχους.  Συμεών του Μεταφραστού.

  Ιδού, βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν.

Πλαστουργέ, μη φλέξης με τη μετουσία.

πυρ γαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγον.

αλλ' ουν κάθαρον εκ πάσης με κηλίδος.

    Είτα.

 Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε. ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω, ου φίλημα σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας. αλλ' ως ο ληστής ομολογώ σοι. μνήσθητί μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

    Και τους στίχους τούτους.

  Θεουργόν αίμα φρίξον, άνθρωπε, βλέπων.

άνθραξ γαρ εστί τους αναξίους φλέγων.

Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει.

θεοί το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένως.

    Και τα τροπάρια ταύτα.

'  Εθελξας πόθω με, Χριστέ, και ηλλοίωσας τω θείω σου έρωτι. αλλά κατάφλεξον πυρί αύλω τας αμαρτίας μου, και εμπλησθήναι της εν σοι τρυφής καταξίωσον, ίνα των δύο σκιρτών μεγαλύνω, αγαθέ, παρουσίας σου.

Εν ταις λαμπρότησι των αγίων σου, πως εισελεύσομαι ο ανάξιος; εάν γαρ τυλμήσω συνεισελθείν εις τον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμαι υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρύπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος.

  Και την παρούσαν ευχήν.

  Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μοι γένοιτο τα άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλ' εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος και εις αρραβώνα της μελλούσης ζωής και βασιλείας. Εμοιί δε το προσκολλάσθαι τω Θεώ αγαθόν εστι, τίθεσθαι εν τω Κυρίω την ελπίδα της σωτηρίας μου.

  Και πάλιν.  Του δείπνου σου του μυστικού...


  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΜΕΤΑΛΗΨΙΝ

Στίχοι εις την Ευχαριστία προτρεπτικοί

  Επάν δε τύχης της καλής μετουσίας

Των ζωοποιών μυστικών Δωρημάτων,

'Υμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα,

και τάδε θερμώς εκ ψυχής Θεώ λέγε.

Δόξα σοι, ο Θεός. Δόξα σοι, ο Θεός. Δόξα σοι, ο Θεός.

   Και αμέσως τας επομένας ευχαριστηρίους Ευχάς:

 Ανωνύμου συγγραφέως

   Ευχαριστώ σοι, Κύριε, ο Θεός μου, ότι ουκ απώσω με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνόν με γενέσθαι των Αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβείν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπέρ ημών αποθανών τε και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου Μυστήρια, επ' ευεργεσία και αγιασμώ ψυχών και των σωμάτων ημών, δος γενέσθαι ταύτα καμοί εις ίασιν ψυχής τε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστιν ακαταίσχυντον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος, και της σής βασιλείας οικείωσιν. Ινα εν τω αγιασμώ σου δι' αυτών φυλαττόμενος της σης χάριτος μνημονεύω διαπαντός, και μηκέτι εμαυτώ ζώ, αλλά σοι τω ημετέρω Δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τήδε βίου απάρας, επ' ελπίδι ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέραντος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλλος το άρρητον. Συ γάρ εί το όντως εφετόν και η ανέκφραστος ευφροσύνη των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε υμνεί πάσα η κτίσις εις τους αιώνας. Αμήν.

    Του Μεγάλου Βασιλείου

  Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων, και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σοι επί πάσιν οίς παρέσχου μοι αγαθοίς, και επί τη μεταλήψει των αχράντων και ζωοποιών σου Μυστηρίων. Δέομαι ούν σου, αγαθέ και φιλάνθρωπε. Φύλαξον με υπό την σκέπην σου, και εν τή των πτερύγων σου σκιά. Και δώρησαί μοι εν καθαρώ συνειδότι, μέχρις εσχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των Αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Σύ γαρ εί ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών. Και σοί την δόξαν αναπέμπομεν συν τω Πατρί, και τω Αγίω Πνεύματι, νύν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

    Συμεών του Μεταφραστού

  Οδούς τροφήν μοι σάρκα σήν εκουσίως,

ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίους,

μη δή καταφλέξης με, μή, Πλαστουργέ μου.

Μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις,

εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν,

φλέξον δ' ακάνθας των όλων μου πταισμάτων.

Ψυχήν κάθαρον, αγίασον τας φρένας.

Τας ιγνύας στήριξον οστέοις άμα.

Αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα.

Ολον με τω σώ συγκαθήλωσον φόβω.

Αεί σκέπε, φρούρει τε και φύλαττέ με

Εκ παντός έργου, και λόγου ψυχοφθόρου.

'Αγγιζε και κάθαρε, και ρύθμιζέ με,

κάλλυνε, συνέτιζε, και φώτιζε με.

Δείξον με σον σκήνωμα της αμαρτίας,

Ιν ως σον οίκο, εισόδω κοινωνίας,

Ως πύρ με φεύγη πάς κακούργος, πάν πάθος.

Πρέσβεις φέρω σοι πάντας ηγιασμένους,

Τας ταξιαρχίας τε των Ασωμάτων,

Τον Πρόδρομόν σου τους σοφούς Αποστόλους,

Προς τοις δέ, σην άχραντον αγνήν Μητέρα.

'Ων τας λιτάς, εύσπλαχνε δέξαι, Χριστέ μου,

και φωτός παίδα τον σον έργασαι λάτρην.

Σύ γαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος

Ημών, αγαθέ, των ψυχών και λαμπρότης.

Και σοί πρεπόντως, ως θεώ και Δεσπότη,

Δόξαν άπαντες πέμπομεν καθ' ημέραν.

  Ανωνύμου

  Το σώμα σου το άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, γένοιτο μοι εις ζωήν αιώνιον, και το Αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γένοιτο δέ μοι η ευχαριστία αύτη εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην. Και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσει σου αξίωσόν με τον αμαρτωλόν στήναι εκ δεξιών της σης δόξης. πρεσβείαις της παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

   Ανωνύμου

 Εiς την Υπεραγίαν Θεοτόκον

  Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φώς της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλλίαμά μου, ευχαριστώ σοι, ότι ηξίωσας με τον ανάξιον κοινωνόν γενέσθαι του αχράντου Σώματος και του τιμίου Αίματος του Υιού σου. Αλλ' η τεκούσα το αληθινόν φώς, φώτισον μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγήν της αθανασίας κυήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλεύσπλαχνος Μήτηρ, ελέησόν με, και δός κατάνυξιν και συντριβήν εν τη καρδία μου, και ταπείνωσιν εν τοις διανοήμασί μου, και ανάκλησιν εν ταις αιχμαλωσίαις των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεσθαι των αχράντων Μυστηρίων τόν αγιασμόν, εις ίασιν ψυχής τε και σώματος. Και παράσχου μοι δάκρυα μετάνοιας και εξομολογήσεως εις το υμνείν και δοξάζειν σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου. 'Οτι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. 

   Δι' ευχών των αγίων πατέρων ημών ...... -Ερμηνεία των ψαλμών του Προφήτου και Βασιλέως   Δαυίδ . 

                                              Κατά τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη


 - ΨΑΛΜΟΣ 1ος  (Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη)

Όταν φυτεύουν δένδρα ή αμπέλι, για να καρποφορήσουν.


 - ΨΑΛΜΟΣ 2ος  (Ἱνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη;)

Για να δώσει φώτιση ο Θεός σ' αυτούς που πηγαίνουν σε συνέδρια.


 - ΨΑΛΜΟΣ 3ος  (Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με;)

Για να φύγει η κακία από ανθρώπους, για να μη βασανίζουν άδικα τους συνανθρώπους τους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 4ος  (Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσάς μου)

Για να θεραπεύσει ο Θεός τους ευαίσθητους ανθρώπους, που αρρώστησαν από μελαγχολία από τη συμπεριφορά των σκληρόκαρδων ανθρώπων.


 - ΨΑΛΜΟΣ 5ος  (Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι, Κύριε)

Για να θεραπεύσει ο Θεός τα πληγωμένα, χτυπημένα μάτια από κακό άνθρωπο. 


 - ΨΑΛΜΟΣ 6ος  (Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με)

Για να ελευθερώσει ο Θεός τον μαγεμένο άνθρωπο.


 - ΨΑΛΜΟΣ 7ος  (Κύριε ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα)

Γι' αυτούς που έπαθαν από φοβία από τις φοβέρες και τις απειλές των κακών ανθρώπων.


 - ΨΑΛΜΟΣ 8ος  (Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου)

Γι' αυτούς που έπαθαν κακό από δαίμονες ή από πονηρούς ανθρώπους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 9ος  (Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε... διηγήσομαι πάντα)

Για να πάψουν να σε φοβερίζουν οι δαίμονες στον ύπνο ή με τις φαντασίες την ημέρα. 


 - ΨΑΛΜΟΣ 10ος  (Ἐπὶ τῷ Κυρίῳ πέποιθα)

Για τα σκληρόκαρδα ανδρόγυνα που μαλώνουν και χωρίζουν. (Όταν βασανίζει άδικα ο σκληρός ή η σκληρή τον ευαίσθητο).


 - ΨΑΛΜΟΣ 11ος  (Σῶσον με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος)

Για τους τρελούς που έχουν και κακότητα και κάνουν κακό στους ανθρώπους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 12ος  (Ἔως πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος;)

Γι' αυτούς που πάσχουν από το συκώτι.


 - ΨΑΛΜΟΣ 13ος  (Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός)

Γι' φοβερό δαιμόνιο ( 3 φορές την ημέρα επί 3 ημέρες ).


 - ΨΑΛΜΟΣ 14ος  (Κύριε, τίς παροικήσει ἐν τῷ σκηνώματί σου;)

Για ν' αλλάξουν γνώμη οι ληστές και να επιστρέψουν άπρακτοι και μετανοημένοι.


- ΨΑΛΜΟΣ 15ος  (Φύλαξόν με, Κύριε, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα)

Για να βρεθεί το κλειδί, όταν χαθεί.


- ΨΑΛΜΟΣ 16ος  (Εἰσάκουσον, Κύριε, τῆς δικαιοσύνης μου)

Για μεγάλη συκοφαντία ( 3 φορές την ημέρα επί 3 ημέρες ).


- ΨΑΛΜΟΣ 17ος  (Ἀγαπήσω σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου.)

Όταν γίνεται σεισμός ή θεομηνία, κατακλυσμός και κεραυνοί.


- ΨΑΛΜΟΣ 18ος  (Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ)

Για να ελευθερωθούν οι μητέρες στην γέννα τους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 19ος  (Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως)

Γι' ανδρόγυνα που δεν γεννούν λόγω αναπηρίας, για να τους θεραπεύσει ο Θεός, για να μην χωρίσουν.


 - ΨΑΛΜΟΣ 20ος  (Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ βασιλεὺς)

Για να μαλακώσει ο Θεός τις καρδιές των πλουσίων να κάνουν ελεημοσύνες στους φτωχούς.


 - ΨΑΛΜΟΣ 21ος  (Ὁ Θεός, ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι)

Για να εμποδίσει ο Θεός την πυρκαϊά, για να μην γίνει κακό.


 - ΨΑΛΜΟΣ 22ος  (Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει)

Για να ημερέψει ο Θεός τα άτακτα και ανυπάκουα παιδιά, που θλίβουν τους γονείς τους.


- ΨΑΛΜΟΣ 23ος  (Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς)

Για να ανοίξει η πόρτα, όταν χαθεί το κλειδί.


 - ΨΑΛΜΟΣ 24ος  (Πρὸς σέ, Κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν μου)

Σε ανθρώπους που φθονεί πολύ ο πειρασμός και τους φέρνει συνέχεια αναποδιές στην ζωή τους, για να γογγύζουν.


 - ΨΑΛΜΟΣ 25ος  (Κρίνόν με, Κύριε, ὅτι ἐγὼ ἐν ἀκακίᾳ μου ἐπορεύθην)

Όταν ζητάει κανείς κάτι καλό από τον Θεό, για να του το δώσει, χωρίς να τον βλάψει.


 - ΨΑΛΜΟΣ 26ος  (Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου)

Για να προστατέψει ο Θεός τους χωρικούς από τα εχθρικά στρατεύματα, να μην κάνουν κακό στους ανθρώπους και λεηλασίες στις αγροικίες.


 - ΨΑΛΜΟΣ 27ος  (Πρὸς σέ, Κύριε, κεκράξομαι)

Για να θεραπεύσει ο Θεός τους νευρασθενής και τους νευρόπονους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 28ος  (Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ, υἱοὶ Θεοῦ)

Γι' αυτούς που τους πειράζει η θάλασσα και φοβούνται στην πολλή φουρτούνα.


 - ΨΑΛΜΟΣ 29ος  (Ὑψώσω σε, Κύριε, ὅτι ὑπέλαβές με)

Γι' αυτούς που κινδυνεύουν μακριά, μέσα σε βάρβαρους και άπιστους λαούς, για να τους φυλάξει ο Θεός και να φωτίσει κι εκείνους να ημερέψουν, και να γνωρίσουν το Θεό.


 - ΨΑΛΜΟΣ 30ος   (Ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα)

Για να δώσει ο Θεός αφθονία σπαρτών και καρπών στα δέντρα, όταν ο καιρός δεν είναι ευνοϊκός.


 - ΨΑΛΜΟΣ 31ος  (Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι)

Για να βρουν οι οδοιπόροι τον δρόμο, όταν χαθούν και ταλαιπωρούνται.


 - ΨΑΛΜΟΣ 32ος  (Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ)

Για να φανερώσει ο Θεός την αλήθεια στους αδικοφυλακισμένους, για να ελευθερωθούν.


 - ΨΑΛΜΟΣ 33ος  (Εὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ)

Σε ψυχορραγούντες, όταν βασανίζονται από τους δαίμονες την ώρα του θανάτου, ή σε εχθρικά στρατεύματα, όταν απειλούν και παραβιάζουν τα σύνορα, για να κάνουν κακό.


  - ΨΑΛΜΟΣ 34ος  (Δίκασόν, Κύριε, τοὺς ἀδικοῦντάς με)

Για να ελευθερώσει ο Θεός τους καλοκάγαθους ανθρώπους από τις παγίδες των πονηρών ανθρώπων, που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους του Θεού.


 - ΨΑΛΜΟΣ 35ος  (Φησὶν ὁ παράνομος τοῦ ἁμαρτάνειν ἐν ἑαυτῷ)

Για να εξαλειφθεί τελείως η έχθρα μετά από τα μαλώματα ή παρεξηγήσεις.


 - ΨΑΛΜΟΣ 36ος  (Μὴ παραζήλου ἐν πονηρευομένοις)

Για βαριά πληγωμένους ανθρώπους από κακοποιούς εγκληματίες.


 - ΨΑΛΜΟΣ 37ος  (Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με)

Όταν πονάνε οι σιαγόνες από σάπια δόντια.


 - ΨΑΛΜΟΣ 38ος  (Εἶπα· φυλάξω τὰς ὁδούς μου)

Για να βρουν εργασία οι εγκαταλελειμμένοι και δυστυχισμένοι άνθρωποι, για να μη θλίβονται.


 - ΨΑΛΜΟΣ 39ος  (Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον)

Για να επανέλθει αγάπη μεταξύ αφεντικού και υπαλλήλων, όταν δημιουργούνται προστριβές.


 - ΨΑΛΜΟΣ 40ος  (Μακάριος ὁ συνιῶν ἐπὶ πτωχὸν καὶ πένητα)

Για να ελευθερωθούν οι μητέρες στην γέννα, από πρόωρο τοκετό.


 - ΨΑΛΜΟΣ 41ος  (Ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος)

Σε νέους που αρρωσταίνουν από έρωτα, όταν τραυματίζεται το ένα πρόσωπο και θλίβεται.


 - ΨΑΛΜΟΣ 42ος  (Κρῖνόν με, ὁ Θεός, καὶ δίκασον τὴν δίκην μου)

Για να ελευθερωθούν οι αιχμάλωτοι από τις φυλακές του εχθρικού έθνους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 43ος  (Ὁ Θεός, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν)

Για να φανερώσει ο Θεός την αλήθεια στα παρεξηγημένα ανδρόγυνα, για να συμφιλιωθούν.


 - ΨΑΛΜΟΣ 44ος  (Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν)

Για τους ανθρώπους που πάσχουν από την καρδιά ή από τα νεφρά.


 - ΨΑΛΜΟΣ 45ος  (Ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις)

Για τους νέους, που εμποδίζει ο εχθρός, από φθόνο, να δημιουργήσουν οικογένεια (να παντρευτούν).


 - ΨΑΛΜΟΣ 46ος  (Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας)

Για να ειρηνεύσει ο υπηρέτης ή ο δούλος, όταν φύγει πληγωμένος από το αφεντικό του και να βρει δουλειά.


 - ΨΑΛΜΟΣ 47ος  (Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα)

Όταν γίνονται μεγάλες καταστροφές και ληστείες από βαρβαρικές συμμορίες πειρατών. (Να διαβάζεται συνέχεια επί 40 ημέρες).


 - ΨΑΛΜΟΣ 48ος  (Ἀκούσατε ταῦτα, πάντα τὰ ἔθνη)

Γι' αυτούς που κάνουν επικίνδυνη δουλειά.


 - ΨΑΛΜΟΣ 49ος  (Θεὸς θεῶν Κύριος ἐλάλησε)

Για να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στον Θεό οι απομακρυσμένοι άνθρωποι, για να σωθούν.


 - ΨΑΛΜΟΣ 50ος  (Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου)

Όταν εξ αμαρτιών μας έρθει παιδαγωγική οργή Θεού (επιδημία αρρώστιας και θανατικό στους ανθρώπους ή στα ζώα).


 - ΨΑΛΜΟΣ 51ος  (Τί ἐγκαυχᾷ ἐν κακίᾳ, ὁ δυνατός)

Για να μετανοήσουν οι σκληρόκαρδοι άρχοντες και να γίνουν ευσπλαχνικοί, για να μη βασανίζουν τον λαό.


 - ΨΑΛΜΟΣ 52ος  (Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· Οὐκ ἔστι Θεός)

Για να ευλογήσει ο Θεός τα δίχτυα, να γεμίζουν ψάρια.


 - ΨΑΛΜΟΣ 53ος  (Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με)

Για να φωτίσει ο Θεός τους πλούσιους, που έχουν αγορασμένους δούλους, να τους ελευθερώσουν.


 - ΨΑΛΜΟΣ 54ος  (Ἐνώτισαι, ὁ Θεός, τὴν προσευχήν μου)

Για να αποκατασταθεί η υπόληψη της δυσφημισμένης οικογένειας που είχε συκοφαντηθεί.


 - ΨΑΛΜΟΣ 55ος  (Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, ὅτι κατεπάτησέ με ἄνθρωπος)

Σε ευαίσθητους, που έχουν πληγωθεί ψυχικά από τους συνανθρώπους τους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 56ος  (Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, ἐλέησόν με)

Γι' ανθρώπους που υποφέρουν από πονοκέφαλο, από πολλή στενοχώρια.


 - ΨΑΛΜΟΣ 57ος  (Εἰ ἀληθῶς ἄρα δικαιοσύνην λαλεῖτε)

Για να έλθουν ευνοϊκά τα πράγματα σ' εκείνους που ενεργούν για το καλό, να εμποδίσει ο Θεός κάθε πονηρή ενέργεια δαιμόνων ή φθονερών ανθρώπων.


 - ΨΑΛΜΟΣ 58ος  (Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ Θεός)

Για τους βουβούς, να δώσει ο Θεός λαλιά.


 - ΨΑΛΜΟΣ 59ος  (Ὁ Θεός, ἀπώσω ἡμᾶς καὶ καθεῖλες ἡμᾶς)

Για να φανερώσει ο Θεός την αλήθεια, όταν συκοφαντείται σύνολο ανθρώπων.


 - ΨΑΛΜΟΣ 60ος  (Εἰσάκουσόν, ὁ Θεός, τῆς δεήσεώς μου)

Γι' αυτούς που δυσκολεύονται στην εργασία, είτε από τεμπελιά είτε από δειλία.


 - ΨΑΛΜΟΣ 61ος  (Οὐχὶ τῷ Θεῷ ὑποταγήσεται ἡ ψυχή μου)

Για να απαλλάξει ο Θεός από δοκιμασίες τον ολιγόψυχο άνθρωπο, που δεν έχει υπομονή και γογγύζει.


 - ΨΑΛΜΟΣ 62ος  (Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω)

Για να καρπίσουν τα χωράφια και τα δέντρα, όταν στερούνται από νερό.


 - ΨΑΛΜΟΣ 63ος  (Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς μου)

Όταν δαγκωθεί ο άνθρωπος από λύκο ή σκύλο λυσσασμένο (τους έδινε και από το διαβασμένο νερό, για να πιουν).


 - ΨΑΛΜΟΣ 64ος  (Σοί πρέπει ὕμνος, ὁ Θεός, ἐν Σιών)

Για να έχουν οι έμποροι ευλογία, για να μην φλυαρούν και αδικούν τους απλούς ανθρώπους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 65ος  (Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ)

Για να μην φέρει αναποδιές ο πονηρός στα σπίτια και θλίβει τις οικογένειες.


 - ΨΑΛΜΟΣ 66ος  (Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς)

Για να ευλογηθούν τα πουλερικά (ορνιθοτροφεία).


 - ΨΑΛΜΟΣ 67ος  (Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ)

Για να ελευθερωθούν οι μητέρες, που δυσκολεύονται να αποβάλλουν, όταν παθαίνουν κακό.


 - ΨΑΛΜΟΣ 68ος  (Σῶσόν με, ὁ Θεός, ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα)

Όταν γίνονται θεομηνίες και πλημμυρίζουν τα ποτάμια και παρασύρουν σπίτια και ανθρώπους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 69ος  (Ὁ Θεὸς, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες)

Σε ευαίσθητους ανθρώπους που θλίβονται για το παραμικρό και έρχονται σε απόγνωση, να τους ενισχύει ο Θεός.


 - ΨΑΛΜΟΣ 70ος  (Ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα)

Για εγκαταλελειμμένους ανθρώπους, που γίνονται βαρετοί από φθόνο του διαβόλου και έρχονται σε απόγνωση, για να βρουν έλεος από τον Θεό και περίθαλψη.


 - ΨΑΛΜΟΣ 71ος  (Ὁ Θεός, τὸ κρίμα σου τῷ βασιλεῖ δὸς)

Για να ευλογήσει ο Θεός τα αγαθά της νέας εσοδείας, που μετέφεραν στα σπίτια τους οι γεωργοί.


 - ΨΑΛΜΟΣ 72ος  (Ὡς ἀγαθὸς ὁ Θεὸς τῷ ᾿Ισραήλ)

Για να μετανοήσουν οι κακοποιοί άνθρωποι.


 - ΨΑΛΜΟΣ 73ος  (Ἰνα τί, ὁ Θεός, ἀπώσω εἰς τέλος)

Για να προφυλάξει ο Θεός τους χωρικούς που εργάζονται στα χωράφια τους, όταν οι εχθροί έχουν περικυκλωμένο το χωριό.


 - ΨΑΛΜΟΣ 74ος  (Ἐξομολογησόμεθά σοι, ὁ Θεός)

Για να ημερέψει το βάρβαρο αφεντικό, να μην βασανίζει τους συνανθρώπους του, τους υπαλλήλους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 75ος  (Γνωστὸς ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ ὁ Θεός)

Σε μητέρα που φοβάται στη γέννα της, για να την ενθαρρύνει και να την προστατέψει ο Θεός.


 - ΨΑΛΜΟΣ 76ος  (Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς τὸν Θεόν)

Όταν δεν υπάρχει κατανόηση μεταξύ γονέων και παιδιών, να τους φωτίσει ο Θεός, για να ακούνε τα παιδιά τους γονείς και οι γονείς να δείχνουν αγάπη.


 - ΨΑΛΜΟΣ 77ος  (Προσέχετε, λαός μου, τῷ νόμῳ μου)

Για να φωτίσει ο Θεός τους δανειστές, να μην πιέζουν τους συνανθρώπους τους για το χρέος τους, και να είναι ευσπλαχνικοί. 


 - ΨΑΛΜΟΣ 78ος  (Ὁ Θεός, ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κληρονομίαν σου)

Για να προφυλάξει ο Θεός τα χωριά από ληστείες και καταστροφές των εχθρικών στρατευμάτων.


 - ΨΑΛΜΟΣ 79ος  (Ὁ ποιμαίνων τὸν ᾿Ισραήλ, πρόσχες)

Για να θεραπεύσει ο Θεός τον άνθρωπο, όταν πρήζεται το πρόσωπό του και πονάει όλο το κεφάλι του.


 - ΨΑΛΜΟΣ 80ος  (Ἀγαλλιᾶσθε τῷ Θεῷ τῷ βοηθῷ ἡμῶν)

Για να οικονομήσει ο Θεός τους φτωχούς, που στερούνται και στενοχωριούνται από την ανέχεια και θλίβονται.


 - ΨΑΛΜΟΣ 81ος  (Ὁ Θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν)

Για να αγοράσουν οι άνθρωποι τα προϊόντα των γεωργών, για να μην στενοχωριούνται και θλίβονται οι χωρικοί.


 - ΨΑΛΜΟΣ 82ος  (Ὁ Θεός, τίς ὁμοιωθήσεταί σοι;)

Για να εμποδίσει ο Θεός τους κακούς ανθρώπους, που θέλουν να κάνουν δολοφονίες.


 - ΨΑΛΜΟΣ 83ος  (Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου)

Για να διατηρηθούν από τον Θεό όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού καλά, τα ζώα και τα προϊόντα των παραγωγών.


 - ΨΑΛΜΟΣ 84ος  (Εὐδόκησας, Κύριε, τὴν γῆν σου)

Για να θεραπεύσει ο Θεός τους ανθρώπους που έχουν πληγωθεί από τους ληστές και έπαθαν και από φοβία.


 - ΨΑΛΜΟΣ 85ος  (Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου)

Για να σώσει ο Θεός τον κόσμο, όταν πέφτει χολέρα στους ανθρώπους και πεθαίνουν.


 - ΨΑΛΜΟΣ 86ος  (Οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις)

Για να παρατείνει ο Θεός την ζωή στους οικογενειάρχες, που έχουν ακόμη υποχρεώσεις οικογενειακές.


 - ΨΑΛΜΟΣ 87ος  (Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου)

Για να προστατεύσει ο Θεός όλους τους απροστάτευτους ανθρώπους, που ταλαιπωρούνται από σκληρούς συνανθρώπους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 88ος  (Τὰ ἐλέη σου, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι)

Για να δυναμώσει ο Θεός τους φιλάσθενους και αδύνατους ανθρώπους, για να μπορούν να εργάζονται χωρίς να κουράζονται και να θλίβονται.


 - ΨΑΛΜΟΣ 89ος  (Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν)

Για να βρέξει ο Θεός, όταν υπάρχει ανομβρία ή όταν στερέψουν τα πηγάδια, για να βγάλουν νερό.


 - ΨΑΛΜΟΣ 90ος  (Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ ῾Υψίστου)

Για να εξαφανιστεί ο διάβολος, όταν παρουσιάζεται σε άνθρωπο και τον τρομάζει.


 - ΨΑΛΜΟΣ 91ος  (Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ)

Για να δώσει ο Θεός σύνεση στους ανθρώπους, για να προκόπτουν πνευματικά.


 - ΨΑΛΜΟΣ 92ος  (Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο)

Για να προφυλάξει ο Θεός το πλοίο, όταν κινδυνεύει από μεγάλη φουρτούνα στη θάλασσα (έριχνε δε και αγιασμένο νερό στα τέσσερα σημεία του πλοίου).


 - ΨΑΛΜΟΣ 93ος  (Θεὸς ἐκδικήσεων Κύριος)

Για να φωτίσει ο Θεός τους άτακτους ανθρώπους, που δημιουργούν θέματα στο έθνος και αναστατώνουν τον λαό και τον ταλαιπωρούν με ακαταστασίες και φαγωμάρες.


 - ΨΑΛΜΟΣ 94ος  (Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ)

Για να μην πλησιάσουν μάγια στα ανδρόγυνα και δημιουργούνται θέματα και προστριβές.


 - ΨΑΛΜΟΣ 95ος  (Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ)

Για να δώσει ο Θεός την ακοή στους κουφούς.


 - ΨΑΛΜΟΣ 96ος  (Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ)

Για να φύγουν τα μάγια από τους ανθρώπους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 97ος  (Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ὅτι θαυμαστὰ)

Για να δώσει ο Θεός παρηγοριά στους στενοχωρημένους ανθρώπους, για να μη θλίβονται.


 - ΨΑΛΜΟΣ 98ος  (Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, ὀργιζέσθωσαν λαοί)

Για να ευλογήσει και να χαριτώσει ο Θεός τους νέους που θέλουν να αφιερωθούν στον Θεό.


 - ΨΑΛΜΟΣ 99ος  (Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ, πᾶσα ἡ γῆ)

Για να ευλογήσει και να εκπληρώσει ο Θεός τους θείους πόθους των ανθρώπων.


 - ΨΑΛΜΟΣ 100ος  (Ἔλεος καὶ κρίσιν ᾄσομαί σοι, Κύριε)

Για να δίνει ο Θεός χαρίσματα στους καλοκάγαθους ανθρώπους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 101ος  (Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, καὶ ἡ κραυγή μου)

Για να ευλογήσει ο Θεός τους ανθρώπους, που φέρουν αξιώματα, για να βοηθούν τον κόσμο με καλοσύνη και κατανόηση.


 - ΨΑΛΜΟΣ 102ος  (Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον καί, πάντα τὰ ἐντός μου)

Για να έλθουν τα έμμηνα, όταν καθυστερούν.


 - ΨΑΛΜΟΣ 103ος  (Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Κύριε ὁ Θεός μου)

Για να ευλογήσει ο Θεός τα υπάρχοντα των ανθρώπων, για να μην στερούνται και θλίβονται, αλλά να δοξάσουν τον Θεό.


 - ΨΑΛΜΟΣ 104ος  (Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε)

Για να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 105ος  (Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ... Τίς λαλήσει)

Για να δώσει φώτιση ο Θεός στους ανθρώπους να μην ξεκλίνουν από την οδό της σωτηρίας.


 - ΨΑΛΜΟΣ 106ος (Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ... Εἰπάτωσαν)

Για να λύσει ο Θεός την στείρωση των γυναικών.


 - ΨΑΛΜΟΣ 107ος  (Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ὁ Θεός)

Για να ταπεινώσει ο Θεός τους εχθρούς, για να αλλάξουν τις κακές των διαθέσεις (7 φορές την ημέρα επί 7 ημέρες).


 - ΨΑΛΜΟΣ 108ος  (Ὁ Θεός, τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς)

Για να θεραπεύσει ο Θεός τους σεληνιασμένους ή για να ελεήσει τους ψευδομάρτυρες, να μετανοήσουν.


 - ΨΑΛΜΟΣ 109ος  (Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου)

Για να έχουν σεβασμό οι νεότεροι στους μεγαλύτερους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 110ος  (Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε... ἐν βουλῇ εὐθέων)

Για να μετανοήσουν οι άδικοι κριτές και να κρίνουν δίκαια τον λαό του Θεού.


 - ΨΑΛΜΟΣ 111ος  (Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον)

Για να προφυλάξει ο Θεός τους στρατιώτες, όταν πηγαίνουν στον πόλεμο.


 - ΨΑΛΜΟΣ 112ος   (Αἰνεῖτε, παῖδες, Κύριον)

Για να δώσει ο Θεός ευλογίες στη φτωχή χήρα, να πληρώσει τα χρέη της και ν' απαλλαχτεί από τη φυλακή (3 φορές την ημέρα επί 3 ημέρες).


  - ΨΑΛΜΟΣ 113ος  (Ἐν ἐξόδῳ ᾿Ισραὴλ ἐξ Αἰγύπτου)

Για να θεραπεύσει ο Θεός τα καθυστερημένα διανοητικά και μογγόλαλα παιδιά.


 - ΨΑΛΜΟΣ 114ος  (Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Κύριος)

Για να δίνει ο Θεός ευλογίες και παρηγοριά στα δυστυχισμένα, φτωχά παιδάκια, για να μην περιφρονούνται από τα παιδιά των πλουσίων και θλίβονται.


 - ΨΑΛΜΟΣ 115ος  (Ἐπίτευσα, διὸ ἐλάλησα)

Για να θεραπεύσει ο Θεός το φοβερό πάθος του ψεύδους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 116ος  (Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη)

Για να διατηρούν αγάπη και ομόνοια οι οικογένειες και να δοξολογούν το Θεό.


 - ΨΑΛΜΟΣ 117ος (Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ... Εἰπάτω δὴ οἶκος ᾿Ισραὴλ)

Για να ταπεινώσει ο Θεός τους βαρβάρους, όταν κυκλώνουν το χωριό και το απειλούν, και να ανατρέψει τις κακές διαθέσεις τους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 118ος  (Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ)

Για να πατάξει ο Θεός τους βαρβάρους, και να ταπεινώσει την δράση τους, όταν σφάζουν αθώα γυναικόπαιδα.


 - ΨΑΛΜΟΣ 119ος  (Πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐκέκραξα)

Για να δίνει υπομονή και ανεκτικότητα ο Θεός στους ανθρώπους, που είναι αναγκασμένοι να παρευρίσκονται με δόλιους και άδικους ανθρώπους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 120ος  (Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη)

Για να προστατεύσει ο Θεός τους σκλάβους από τα εχθρικά χέρια, να μην τους κακοποιήσουν μέχρι να ελευθερωθούν.


 - ΨΑΛΜΟΣ 121ος  (Εὐράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι)

Για να θεραπεύσει ο Θεός τους ανθρώπους, που πάσχουν από βασκανία.


 - ΨΑΛΜΟΣ 122ος  (Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου)

Για να δώσει ο Θεός το φως στους τυφλούς και να θεραπεύσει τα πονεμένα μάτια.


 - ΨΑΛΜΟΣ 123ος  (Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν)

Για να φυλάξει ο Θεός τους ανθρώπους από τα φίδια, να μην τους δαγκώσουν.


 - ΨΑΛΜΟΣ 124ος  (Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον ὡς ὄρος Σιών)

Για να προφυλάξει ο Θεός τα κτήματα των δικαίων ανθρώπων από τους κακούς ανθρώπους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 125ος  (Ἐν τῷ ἐπιστρέψαι Κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν Σιὼν)

Για να θεραπεύσει ο Θεός τους ανθρώπους, που πάσχουν από συνεχείς πονοκεφάλους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 126ος   (Ἐάν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον)

Για να ειρηνεύσει ο Θεός την οικογένεια, όταν μαλώνουν.


 - ΨΑΛΜΟΣ 127ος  (Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον)

Για να μην πλησιάσει η κακία του εχθρού ποτέ στα σπίτια και να επικρατήσει η ειρήνη και η ευλογία του Θεού στην οικογένεια.


 - ΨΑΛΜΟΣ 128ος  (Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου)

Για να θεραπεύσει ο Θεός τους ανθρώπους που πάσχουν από ημικρανία, πονοκεφάλους και να ελεήσει τους σκληρόκαρδους και αδιάκριτους ανθρώπους, που στενοχωρούν τους ευαίσθητους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 129ος  (Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε)

Για να δώσει ο Θεός θάρρος και ελπίδα στους αρχάριους, για να μη δυσκολεύονται στη δουλειά τους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 130ος  (Κύριε, οὐχ ὑψώθη ἡ καρδία μου)

Για να δώσει ο Θεός μετάνοια και παρηγοριά με ελπίδα στους ανθρώπους, για να σωθούν.


 - ΨΑΛΜΟΣ 131ος  (Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυΐδ)

Για να λυπηθεί ο Θεός τον κόσμο, όταν εξ αμαρτιών μας γίνονται συνεχείς πόλεμοι.


 - ΨΑΛΜΟΣ 132ος  (Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν)

Για να φυλάξει ο Θεός τα έθνη να συμφιλιωθούν και να ειρηνεύουν οι άνθρωποι.


 - ΨΑΛΜΟΣ 133ος  (Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον)

Για να φυλάξει ο Θεός τους ανθρώπους από κάθε κίνδυνο.


 - ΨΑΛΜΟΣ 134ος  (Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι, Κύριον)

Για να συγκεντρώνονται οι άνθρωποι την ώρα της προσευχής και να ενώνεται ο νους τους με το Θεό.


 - ΨΑΛΜΟΣ 135ος  (Έξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ... ἐξομολογεῖσθε τῷ Θεῷ)

Για να προστατέψει ο Θεός τους πρόσφυγες, όταν εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και φεύγουν, για να σωθούν απ' τους βαρβάρους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 136ος  (Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος)

Για να σταθεροποιήσει ο Θεός τον άνθρωπο, που έχει άστατο χαρακτήρα.


 - ΨΑΛΜΟΣ 137ος  (Ἐξομολογήσομαί σοι... καὶ ἐναντίον ἀγγέλων)

Για να φωτίζει ο Θεός τους άρχοντες του τόπου, για να βρίσκουν κατανόηση οι άνθρωποι στα αιτήματά τους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 138ος  (Κύριε, ἐδοκίμασάς με, καὶ ἔγνως με)

Για να πάψει ο διάβολος να πειράζει τους ευαίσθητους ανθρώπους με βλάσφημους λογισμούς.


 - ΨΑΛΜΟΣ 139ος  (Ἐξελοῦ με, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ)

Για να ημερέψει ο Θεός τον δύστροπο οικογενειάρχη, που ταλαιπωρεί ολόκληρη την οικογένεια.


 - ΨΑΛΜΟΣ 140ος  (Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου)

Για να ημερέψει Θεός τον βάρβαρο άρχοντα του τόπου, που βασανίζει τους συνανθρώπους του.


 - ΨΑΛΜΟΣ 141ος  (Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, ... ἐδεήθην)

Για να ημερέψει ο Θεός τον επαναστάτη, που κάνει κακό · και Κούρδης εάν είναι, γίνεται αρνί.


 - ΨΑΛΜΟΣ 142ος  (Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου)

Για να προστατέψει ο Θεός την μητέρα στον καιρό της εγκυμοσύνης, να μην αποβάλει.


 - ΨΑΛΜΟΣ 143ος  (Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεός μου)

Για να καταπραΰνει ο Θεός τον αναστατωμένο λαό, να μην γίνει εμφύλιος πόλεμος.


 - ΨΑΛΜΟΣ 144ος  (Ὑψώσω σε, ὁ Θεός μου ὁ βασιλεύς μου)

Για να ευλογήσει ο Θεός τις εργασίες των ανθρώπων, για να είναι ευάρεστες στον Θεό.


 - ΨΑΛΜΟΣ 145ος  (Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον)

Για να σταματήσει ο Θεός τις αιμορραγίες των ανθρώπων.


 - ΨΑΛΜΟΣ 146ος  (Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθὸν ψαλμός)

Για να θεραπεύσει ο Θεός τους ανθρώπους, που έχουν κτυπηθεί και πληγωθεί στις σιαγόνες από κακούς ανθρώπους.


 - ΨΑΛΜΟΣ 147ος  (Ἐπαίνει, ῾Ιερουσαλήμ, τὸν Κύριον)

Για να ημερέψει ο Θεός τα άγρια ζώα του βουνού, για να μην κάνουν κακό στους ανθρώπους και ζημιές στα σπαρτά.


 - ΨΑΛΜΟΣ 148ος  (Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν)

Για να κάνει καιρό ευνοϊκό ο Θεός, για να έχουν αφθονία εισοδημάτων οι άνθρωποι και να δοξάζουν τον Θεό.


 - ΨΑΛΜΟΣ 149ος  (Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν)

Από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία στον Θεό για τις μεγάλες του καλοσύνες και για την πολλή του αγάπη, που δεν έχει όρια, και μας ανέχεται.


 - ΨΑΛΜΟΣ 150ος  (Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ)

Για να δώσει ο Θεός χαρά και παρηγοριά στους θλιμμένους αδελφούς μας, που βρίσκονται στην ξενιτιά και στους κεκοιμημένους αδελφούς μας, που βρίσκονται στην πιο μακρινή ξενιτιά. - Αμήν. -


!-- clock widget start -->

                      ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ

     Ποίημα του εν Αγίοις Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του θαυματουργού. 

  Αγνή Παρθένε Δέσποινα άχραντε Θεοτόκε

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Παρθένε Νύμφη Άνασσα Πανένδοξε Θεοτόκε

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Υψηλοτέρα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Χαρά Παρθενικών χορών Αγγέλων υπερτέρα

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαρωτέρα

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Των ουρανίων στρατιών Πασών Αγιωτέρα

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Μαρία Αειπάρθενε κόσμου παντός Κυρία

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Άχραντε Μήτηρ Πάναγνε Δέσποινα Παναγία

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Μαρία Νύμφη άνασσα Χαράς ημών αιτία

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Κόρη σεμνή Βασίλισσα Μήτηρ Υπεραγία

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Τιμιοτέρα Χερουβίμ υπέρ Ενδοξοτέρα

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

ΤωνΑσωμάτων Σεραφείμ των θρόνων υπερτέρα

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Χαίρε το άσμα Χερουβίμ Χαίρε ύμνος Αγγέλων

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Χαίρε ωδή τωνΣεραφείμ χαρά των Αρχαγγέλων

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της Σωτηρίας

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Παστάς του λόγου Ιερά άνθος της αφθαρσίας

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Χαίρε παράδεισε τρυφής ζωής τε αιωνίου

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Χαίρε το ξύλον της ζωής Πηγή αθανασίας

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Σε ικετεύω Δέσποινα Σε νυν επικαλούμαι

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Σε δυσωπώ Παντάνασσα σήν χάριν εξαιτούμαι

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Κόρη σεμνή και Άσπιλε Δέσποινα Παναγία

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Θερμώς σ'επικαλούμεν σε Ναέ ηγιασμένε

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Αντιλαβούς μου ρύσαι με από τους πολεμίους

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄

Και κληρονόμον δείξας με Ζωής της αιωνίου

΄΄Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε΄΄ . -