Ευαγγέλιο Κυριακής Ε' Ματθαίου

2018-07-21

                                                               Ματθαίου  Η'(8) 28-34

   Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης.

καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;

ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη.

οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.

καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.

οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.

καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.


                                                    ΑΠΟΔΟΣΗ


      Και όταν ήλθε στην απέναντι όχθη, στη χώρα των Γεργεσηνών, τον προϋπάντησαν δυο δαιμονισμένοι, πού έβγαιναν από τα μνημεία περάσει από εκείνο το δρόμο.

Και  φώναξαν: Τι  έχεις  μαζί μας Ιησού Υιέ του Θεού; Ήλθες εδώ για να μας βασανίσεις πριν από  την  ώρα  μας;  Μακριά  δε απ'   αυτούς   ήταν   μια   μεγάλη αγέλη από χοίρους, πού έβοσκαν. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν και έλεγαν: Αν μας διώξεις άφησε  μας να πάμε στην αγέλη   των   χοίρων.   Και   αυτός τους είπε. Πηγαίνετε. Αυτοί δε βγήκαν και μπήκαν στην αγέλη των χοίρων.

Και ολόκληρη η αγέλη κατακρημνίστηκε στη θάλασσα και χάθηκε στα νερά. Οι δε βοσκοί έφυγαν και όταν ήλθαν στην πόλη, τους είπαν όλα για τους δαιμονισμένους.

Και όλη η πόλη βγήκε, σε συνάντηση με τον Ιησού και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από τα σύνορα τους.

Και ο Κύριος μπήκε σε πλοιάριο, πέρασε τη λίμνη Γενησαρέτ και ήλθε στη δική του πόλη (Καπερναούμ ) .


                                                        ***


 Από την προς Ρωμαίους Ι΄ Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

                                    Κεφ.  10, χωρία  1 έως 10


   Ι΄/ 6 Αδελφοί, ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, 7 εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, 8 εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδούς, ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι.

9 ῾Η ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, 10 τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, 11 τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, 12 τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, 13 ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. 14 εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.


                                                    ΑΠΟΔΟΣΗ


   Αδελφοί, ο πόθος μέσα μου και η δέηση μου στον Θεό για τον Ισραήλ είναι η σωτηρία του. Μαρτυρώ γι' αυτούς πώς έχουν βέβαια ζήλο για τον Θεό, μα ο ζήλος τους είναι χωρίς επίγνωση.

Γιατί με το να μη ξέρουν πώς η πίστη στον Χριστό δικαιώνει τον άνθρωπο, και να θέλουν να δικαιωθούν με τα δικά τους έργα, δεν δέχθηκαν να πιστεύσουν στον Χριστό.

Γιατί τέλος και σκοπός του νόμου είναι ο Χριστός, για τη δικαίωση καθενός πού Τον πιστεύει.

Ο Μωϋσής, καθώς είναι γνωστό, γράφει ποια είναι η δικαίωση πού προέρχεται από το νόμο, ότι δηλ. ο άνθρωπος που θα κάμει όσα ορίζει ο νόμος, χάρις σ' αυτά θα δει καλές μέρες στο βίο του.

Για τη δικαίωση όμως πού προέρχεται από την πίστη στον Χριστό τέτοια λέγει· Μην πεις ποτέ στον λογισμό σου· Ποιος θα ανεβεί στον ουρανό; Δηλ. για να κατεβάσει τον Χριστό. Η πάλι μην πεις στο λογισμό σου· ποιος θα κατεβεί στην άβυσσο; Δηλ. για να ανεβάσει τον Χριστό από τους νεκρούς. Άλλα τί λέγει πάλι ο Μωϋσής; Κοντά σου είναι ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου, ο λόγος, δηλ. της πίστεως πού εμείς κηρύττουμε. Δηλ. αν ομολογήσεις με το στόμα σου πώς ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστεύσεις στην καρδιά σου πώς ο Θεός Τον ανάστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Όποιος λοιπόν πιστεύει μέσα από την καρδιά του στον Χριστό και Τον ομολογεί με το στόμα του, αυτός δικαιώνεται και σώζεται.     ''  Η γή και ο ουρανός , η ξηρά και η θάλασσα , η κτίσις όλη σου προσφέρει άνθρωπε , άφθονα τα δώρα του Θεού . Και ο ίδιος ο Κύριος σου δίδει τον εαυτό Του . Εξουσιάζεις την πρόσκαιρη και φθαρτή φύση . Σου χαρίζεται και η αιωνιότης . Τι άλλο θέλεις λοιπόν ?  ''  -  Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης - ( Ο Ουρανός στη γή . ) .