Η στάσις του αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης έναντι των μη ορθόδοξων ομολογιών

2019-09-09

    Ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης , Ρώσος ιερεύς, Πνευματικός και θερμουργός κήρυξ του Ευαγγελίου  . Ήκμασε στα τέλη του περασμένου αιώνος και στις αρχές του παρόντος. Προορατικός και θαυματουργός .

    Ηναλώθη στην καθημερινή διακονία του πάσχοντος λαού . Χριστομίμητος η αγάπη του . Αυτή η αγία αγάπη τον αναγκάζει να πεί την αλήθεια για την Ορθοδοξία που σώζει και για την αίρεση και ετεροδοξία που δεν εξασφαλίζουν την σωτηρία .

   Σύμφωνα με τους λόγους του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου . « μόνο όποιος μετέχει του Σώματος και του Αίματος του Χριστού κατανοεί την αληθινή φύσι της Εκκλησίας » . Ποιος άλλος , λοιπόν , κατενόησε καλύτερατι είναι η Εκκλησία του Χριστού από τον άγιο Ιωάννη της Κρονστάνδης , του οποίου την αγιότητα χαρακτήριζε η ευλαβεστάτη , συχνή και μάλιστα καθημερινή τέλεσις της Θείας Λειτουργίας ; Από αυτήν ενεπνέετο για την μεγάλη ποιμαντική του διακονία . Αυτή ήταν η πηγή της υψηλής, εμπειρικής του θεολογίας . Μεταδίδοντας καθημερινώς το Σώμα του Χριστού στον λαό , με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος έβλεπε τα όρια της Εκκλησίας και αγωνιζόταν σ' όλη του την ζωή εναντίων των αιρετικών και σχισματικών , οι οποίοι σοβαρώτατα αμάρτησαν παραβαίνοντας την εντολή του Χριστού : « ίνα πάντες ενώσιν » ( Ιω. Ιζ' 21 )  .

   Ο άγιος Ιωάννης δεν εδημιούργησε συστήματα Ορθοδόξου δογματικής , όπως και ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο οποίος επίσης δεν συστηματοποίησε την διδασκαλία του . Ωστόσο , οι σύγχρονοί τον εύρισκαν σ' αυτόν μία υψηλότατη και αλάθητη λύση των θεμάτων της πίστεως .

   Ο σκοπός της ζωής για τον άγιο Ιωάννη είναι να εισέλθωμε στο πλήρωμα της Χριστιανικής τελειότητος, της θεώσεως, προς την οποία οδηγούμεθα με τον αγώνα προς τους «αοράτους εχθρούς», με την μετάνοια, με την απόκτησι της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Από την εμπειρία ολοκλήρου της ασκητικής του ζωής, ο άγιος Ιωάννης απεκόμισε την σκέψι ότι δια των ανθρωπίνων δυνάμεων είναι αδύνατο να φθάσωμε τούτο το πλήρωμα :

  « Είναι απαραίτητο να ανήκωμε στην Εκκλησία του Χριστού , της οποίας Κεφαλή είναι ο Παντοδύναμος Βασιλεύς, ο Νικητής του Άδου, ο Ιησούς Χριστός. Η Βασιλεία Του είναι η Εκκλησία, η οποία νοείται ως κοινωνία των αγίων, οι οποίοι μετετέθησαν στον ουρανό , και όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών, οι οποίοι αγωνίζονται επί της γης ( 1, σελ. 18 ) , μαχόμενοι προς τας αρχάς και εξουσίας και κοσμοκράτορας τουσκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας ... Ο μη Ορθόδοξος, ακόμη και μια μεγάλη μη ορθόδοξη κοινότης , δεν μπορεί να στρατευθή στον πόλεμο αυτόν , χωρίς τον Χριστό ως Κεφαλή του δεν μπορεί να κάνη τίποτε με τέτοιους πανούργους, οξυδερκείς εχθρούς , οι οποίοι είναι συνεχώς άγρυπνοι και έχουν μάθει τέλεια την επιστήμη του πολέμου τους .

   Ο Ορθόδοξος Χριστιανός έχει δυνατή υποστήριξι στον αγώνα αυτόν : πρώτα από τον Θεό και από τους αγίους Αθλητάς Του , οι οποίοι ενίκησαν τους εχθρούς με την δύναμι της Χάριτος του Χριστού , και έπειτα από την επί γης Ορθόδοξο Εκκλησία , από τους ποιμένας και διδασκάλους της και από την κοινή προσευχή και τα μυστήρια . Η Εκκλησία του Χριστού , στην οποία ελέει Θεού ανήκουμε κι' εμείς, είναι ένας τέτοιος βοηθός στον αγώνα του Χριστιανού εναντίον των αοράτων και ορατών εχθρών » ( 1, σελ. 52 ) .

   Η σκέψις του Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης όσον αφορά την Εκκλησία είναι πρώτα απ' όλα σωτηριολογική . Το να ανήκει κανείς στην Εκκλησία είναι γι' αυτόν η πηγή της σωτηρίας : « Η Εκκλησία είναι το μοναδικό Σώμα , του οποίου Κεφαλή είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός , ενώ ψυχή είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ζωογονεί , φωτίζει , καθαρίζει και ενδυναμώνει όλα τα μέλη αυτού του μεγάλου σώματος που αγωνίζονται επί της γης » ( 1, σελ. 6, 14, 26 ) .

    « Τότε τι αναγκάζει μερικούς να φεύγουν από τον μοναδικό αυτόν οίκο του Θεού » ( 1, σελ. 6 ) , στον οποίο  -επειδή κεφαλή είναι η Ενυπόστατος Σοφία - υπάρχει « μια τέτοια άβυσσος σοφίας , ώστε θα επαρκούσε με αφθονία σε όλους τους σοφούς του κόσμου για μελέτη , θαυμασμό και δοξολογία. Αλλά ο Κύριος απέκρυψε αυτήν από σοφών και συνετών και απεκάλυψεν αυτήν νηπίοις κατά το φρόνημα » .

   Το πρόβλημα με αυτούς τους αξιολύπητους σοφούς είναι ότι προσπαθούν να συμβιβάσουν την αλήθεια με την υπερήφανη λογική που δεν έχει καθαρθή από τα πάθη , με αποτέλεσμα να διαστρεβλώνουν την αλήθεια και τελικά να εκπίπτουν από την ορθή Πίστι ( 3, σελ. 58 ) .

   Η μοναδικότης και το αλάνθαστον της Πίστεως είναι τελείως ουσιώδη , άλλωστε η Πίστις μας, η νικήσασα τον κόσμον ( Α' Ιω. ε' 4 ) , δεν είναι το σύνολον υποκειμενικών ψυχολογικών εμπειριών, αλλά η αποκάλυψις υπό της Παναγίας Τριάδος της οδού προς την σωτηρία (!, σελ. 14).

   Η ενότης των Χριστιανών στην Εκκλησία δεν γεννάται εκ θελήματος σαρκός ( Ιω. α' 13 ) . Είναι η πραγματοποίησις της προσευχής του Χριστού προς το Πατέρα σχετικά με τους μαθητάς, ίνα ώσιν εν, όπως ακριβώς η Παναγία Τριάς είναι έν. ( Ιω. ιζ' 11, 21 - 22 ) . Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, το Οποίον εξεχύθη επί των Αποστόλων κατά την Πεντηκοστή. Κατά τους Αγίους Πατέρας, στον χορό των οποίων ίσταται τώρα ενώπιον του Θεού ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης , η ενότης της Πίστεως και η μοναδικότης της Εκκλησίας είναι τόσο σπουδαία, ώστε στο Σύμβολο της Πίστεως η μοναδικότης να είναι η πρώτη ιδιότης της Εκκλησίας . Κάθε ένας που θέτει τέρμα στις σχέσεις του με την Μία Εκκλησία δεν μπορεί να βασίζεται ούτε στην αποστολική διαδοχή, ούτε στην αγιότητα, ούτε στην καθολικότητα , διότι « η Εκκλησίαδεν είναι μόνον μία, αλλά και η μοναδική » κατά τον άγιο Κυπριανό Καρθαγένης . « Η αληθινή Εκκλησία παραμένει μία και αδιαίρετος και η μόνη που σώζει .   Αυτή είναι η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία » .

 « Ουδεμία άλλη Χριστιανική Ομολογία εκτός από την Ορθοδοξία » γράφει ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης , « μπορεί να φέρει ένα Χριστιανό στην τελειότητα της Χριστιανικής ζωής ή αγιότητος και να ολοκληρώση την κάθαρσι από τις αμαρτίες και να οδηγήση στην αφθαρσία , διότι οι άλλες ομολογίες κατέχουν την αλήθεια εν αδικία ( Ρωμ. α', 18 ) , ανέμιξαν την δεισιδαιμονία και το ψεύδος με την αλήθεια και δεν κατέχουν εκείνα τα θεόσδοτα μέσα για την κάθαρσι , τον αγιασμό , την αναγέννησι και ανανέωσι τα οποία κατέχει η Ορθόδοξος Εκκλησία » .

   Κάθε προσβολή εναντίον της ενότητος της Εκκλησίας είναι τόσο μεγάλη, ώστε «αυτοί που αυθαιρέτως χωρίζονται από την Εκκλησία χάνουν την κοινωνία με τους Αγίους, διότι ως νεκρά μέλη με την αντίθετη τοποθέτησί τους επισύρουν πάνω τους την αιώνια απώλεια» (1, σελ. 14 ) . « Θλίβομαι βαθειά », γράφει ο άγιος Ιωάννης, «που η αγία ενότης της Εκκλησίας του Χριστού διερράγη στην Δύσι και από την Δύσι, από τον περιβόητο Ρωμαιοκαθολικισμό και μαζί μ' αυτόν από τον Λουθηρανισμό και την Μεταρρύθμισι, καθώς επίσης σε μας από σχίσματα και κομματισμούς » .

  Κάθε πτώσις , σύμφωνα με την διδασκαλία των αγίων Πατέρων , αρχίζει από την υπερηφάνεια: περιφρονεί κάποιος μία εντολή και τότε αμαρτάνει στην πράξι. Έτσι έγινε και με το αποσκίρτημα της Δύσεως: « Πριν απ'αυτό , ο πάπας και οι παπικοί έγιναν υπερήφανοι και εξύψωσαν τους εαυτούς των τόσο , ώστε εσκέφθηκαν να κρίνουν τον ίδιο τον Χριστό, την ίδια την Ενυπόστατο Σοφία του Θεού » ( 1, σελ 59 ) , τον ουράνιο Διδάσκαλο, χωρίς τον Οποίον «ουδέ τον Πατέρα τις επιγινώσκει , ει μη ο Υιός » ( 2, σελ. 38 ) . Η υπερηφάνειά τους έφθασε στο σημείο να διαστρέψουν μερικούς από τους λόγους, εντολές και θεσπίσματά Του ( 1, σελ.59 ) . Ο Χριστός λέγει ότι το Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, ενώ οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Λουθηρανοί μαζί με τους Αγγλικανούς λέγουν ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιό ( 2, σελ. 38 - 39 ) . Έχοντας αποκοπή από την Παράδοσι του Αγίου Πνεύματος , έχοντας χάσει το εσωτερικό κριτήριο της αληθείας και την συνοδική αρχή εν τη Εκκλησία , οι Λατίνοι , επειδή έχουν ανάγκη από κάποιο είδος εξουσίας , ήγειραν μια νέα εξουσία για να διδάσκεται η Πίστις : τον « αλάθητο Πάπα της Ρώμης , τον « αντιπρόσωπο του Χριστού » .

  «Εγώ μεθ' υμών ειμί ... έως της συντελείας του αιώνος »  ( Ματθ. κη' 20 ) . Ο ίδιος ο Κύριος είναι πάντοτε παρών στην Εκκλησία Του . Τι χρειάζεται τότε ένας αντιπρόσωπος - πάπας ; » , γράφει ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης καταγγέλοντας την αίρεσι του παπισμού .

  Ως μια κεφαλαιώδης αίρεσις , ο Λατινισμός προσπαθεί να εντάξη κάτω από το θεολογικό του σύστημα κείμενα από την Αγία Γραφή , κατανοούμενα φυσικά έξω από την Ιερά Παράδοσι την οποία στερείται :  « Το κεντρικό σημείο της ρωμαιοκαθολικής υπερηφάνειας και των ρωμαιοκαθολικών ψευδών στα δόγματα , στην διοίκησι και στην ηθική διδασκαλία είναι το πρωτείον του πάπα, η φανταστική και εσφαλμένη κατανόησις του λόγου του Σωτήρος : Συ ει Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν , και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής ( Ματθ. ιστ' 18 ) .  Ανεγνωρίσθη από όλους τους Αγίους Πατέρας των πρώτων και μεταγενεστέρων αιώνων, ως επίσης και από τους πολύ πρώτους ορθόδοξους πάπας, ότι πρέπει κανείς να εννοή ως πέτρα θεμελιώσεως τον ίδιο τον Ιησού Χριστό - η δε πέτρα ην ο Χριστός » ( Α' Κορινθ. ι' 4 ) . « Ο πάπας και οι παπικοί , - κάλαμος υπό ανέμου σαλευόμενος - έχοντας υποδουλώσει όλον τον Καθολικισμό στην αίρεσι , τον κατέστησαν αδιόρθωτο , διότι ο πάπας παρ' όλες τις αιρέσεις του αναγνωρίζεται ως αλάθητος από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και έτσι δεν είναι δυνατόν να διορθωθή από κάποιον που σκέπτεται αντίθετα » .

   Η Μεταρρύθμισις, η οποία προήλθε από τον Λατινισμό, ήταν μια αντίδρασις εναντίον των διαστροφών του Λατινισμού . Αντί να επανέλθη στην συνοδική βάσι της Ορθοδοξίας, από αντίθεσι στον παπισμό απέρριψε την ιεραρχία , δίδοντας στον κάθε πιστό το δικαίωμα να σκέπτεται « αλάνθαστα » περί της Πίστεως . Ο νομικισμός της Ρώμης και τα ξένα προς τον πατερικό ασκητισμό συστήματα πνευματικής ζωής, που οδηγούν στην πλάνη , παρεχώρησαν την θέσι τους στον ηθικό σχετικισμό και την ακολασία . « Οι Ρωμαιοκαθολικοί , με το να αναγνωρίζουν τον πάπα ως κεφαλή της Εκκλησίας, έχασαν την πραγματική Κεφαλή της Εκκλησίας - τον Χριστό - και παρέμειναν χωρίς Κεφαλή ... »  ( 2, σελ. 37 ) . « Οι Λουθηρανοί απεκόπησαν και παρέμειναν χωρίς την Κεφαλή, οι Αγγλικανοί επίσης. Δεν έχουν την Εκκλησία ... και ο Βελίαλ τους πολεμά με την δύναμι και τις μηχανορραφίες του και τους κρατά στην πλάνη του και την απώλεια . Ένα πλήθος ανθρώπων χάνονται στην αθεΐα και την φαυλότητα». (1, σελ.52).

 « Ο Λουθηρανισμός, καλυπτόμενος υπό το όνομα της Χριστιανικής Πίστεως , είναι στην πραγματικότητα άρνησις της Πίστεως . Απορρίπτοντας τις νηστείες και το μοναχισμό ή την εν παρθενία ζωή την αφιερωμένη αποκλειστικά στην υπηρεσία του Θεού, παραδίδεται στην φιληδονία . Είναι παράδοσις στην ψευδώνυμο ανθρωπίνη λογική με τις φιλοσοφικές της ασυναρτησίες και την θεοποίησή της , άρνησις της θείας αυθεντίας των Οικουμενικών Συνόδων και των Αγίων Πατέρων, αυθαίρετη συνάθροισις υπό το όνομα της κεκαθαρμένης , μεταρρυθμισμένης Εκκλησίας » .

   Ο άγιος Ιωάννης θρηνούσε εν πνεύματι « τις μεγάλες κοινότητες που αστόχησαν στην Πίστι » . Δεν έβλεπε να λύνεται η τραγική αυτή κατάστασις με συμβιβασμούς, με την αναζήτησι κοινών στοιχείων στην Πίστι της αδιαιρέτου Εκκλησίας . Κατενόησε ότι μια τεχνητή ένωσις , με θεμέλια γήινα , είναι ένας πύργος της Βαβέλ .

«Είναι πράγματι δυνατόν να ενώση κανείς κάτι που δεν μπορεί να ενωθή , το ψεύδος με την αλήθεια ; » , αναρρωτιόταν ( 2, σελ. 31 ) .

« Εμείς οφείλουμε να προσκολληθούμε σταθερά στην μία αληθινή Πίστι και Εκκλησία » ( 1, σελ. 32 ) . « Ποιος από τους Ορθοδόξους δεν θα επιθυμούσε να ενωθή με τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Λουθηρανούς και να είναι ένα με αυτούς εν Χριστώ, μία Εκκλησία , μία κοινότητα πιστών ! Ας πετάξουν το ψεύδος , ας δεχθούν την αλήθεια και ας ενωθούν μαζί μας εις ενότητα πνεύματος , φθάνουν οι διαφωνίες και επιχειρηματολογίες των . Ο ερχομός του Χριστού είναι εγγύς, επί θύραις», έγραφε ο άγιος Ιωάννης ,  αλλά ποιος από τα μέλη αυτών που ονομάζονται εκκλησίες , κυρίως οι ηγέτες ... θα συμφωνήση να αποκηρύξη τα λάθη του ; Κανείς .

  Και εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσωμε με την αιρετική τους διδασκαλία χωρίς να ζημιωθή η σωτηρία των ιδίων των ψυχών μας ... » ( 2, σελ. 31,39 ) .

  Απαράδεκτη επίσης για τον άγιο Ιωάννη ήταν η σχετικοποίησις της Πίστεως, ( του δόγματος ) , η παραδοχή κάθε ερμηνείας του Χριστιανισμού (πόσο μάλλον μιας μη χριστιανικής θρησκείας) ως σωστικής. « Οι διάφορες Ομολογίες διατηρούν γνώμες και διδασκαλίες συνήθως αντίθετες προς την θεία αλήθεια του Ευαγγελίου και την διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων, των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων και των Αγίων Πατέρων ... Η σχετικοποίησις της Πίστεως ( του δόγματος ) οδηγεί σε απιστία η σε ψυχρότητα πίστεως,σε αμέλεια όσον αφορά στην τήρησι των αρχών της Πίστεως , σε ψυχρότητα μεταξύ των Χριστιανών » ( 1,σελ. 31 ) .

  Ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης έθετε την μοναδική του ελπίδα στην παμφωτιστική δύναμι του Παναγίου Πνεύματος και έλεγε ότι « πρέπει κανείς να προσεύχεται με πολύ επιμέλεια ... στον Πηδαλιούχο της Αγίας Εκκλησίας, τον Χριστό , ώστε Αυτός να εμφυσήση πνεύμα αγάπης στις καρδιές όλων των Χριστιανών και να τους φωτίση με το Φως Του, για να γνωρίσουν την αλήθεια του Θεού, για να απορρίψουν όλες τις αιρέσεις και τα σχίσματα προς αμοιβαία ενότητα» (1, σελ. 30). Ο ίδιος ο άγιος Ιωάννης έντονα προσευχόταν στον Θεό μπροστά στην Αγία Τράπεζα, προσθέτοντας ήρεμα το εξής στην ανάγνωσι του Συμβόλου της Πίστεως : « Ένωσε σ' αυτήν την πίστι όλες τις μεγάλες κοινότητες που καλούνται Χριστιανικές, αλλά κατ' ουσίαν είναι αποστάται : τους Ρωμαιοκαθολικούς , τους Λουθηρανούς , Αγγλικανούς και άλλους, οι οποίοι απεκόπησαναπό την ενότητα της αγίας Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, η οποία είναι το Σώμα Σου και της οποίας Συείσαι Κεφαλή και Σωτήρ. Κατάρριψε την υπερηφάνεια και την αντίθεσι των διδασκάλων τους και αυτών που τους ακολουθούν, δώσε τους να καταλάβουν με την καρδιά τους την αλήθεια και την σωστικότητα της Εκκλησίας Σου και να ενωθούν αδόλως μ' αυτήν . Με τη δύναμι της Χάριτος του Πνεύματός Σου, ένωσε στην αγία Σου Εκκλησία και αυτούς που είναι ασθενείς από αμάθεια και από την πλάνη του σχίσματος. Ανάκοψε την ισχυρογνωμοσύνη τους και την αντίθεσί τους στην αλήθειά Σου, για να μη χαθούν αθλίως με την αντίθεσί τους, όπως ο Κορέ, ο Δαθάν και ο Αβειρών, οι οποίοι αντετίθεντο στους δούλους Σου Μωϋσή και Ααρών ( Ψαλμ. ρε' 16 - 18 ) . Τράβηξε προς αυτή την Πίστι όλα τα έθνη που κατοικούν την γη... » ( 1,σελ. 59,169 ) . Ο Κύριος άκουγε τις προσευχές του , όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης .

  Εν κατακλείδι θα ήθελα να εκφράσω την σκέψι ότι ο άγιος Ιωάννης απηύθυνε αυτούς τους απειλητικούς λόγους, οι οποίοι είναι ωστόσο λόγοι αγάπης , όχι μόνο στους αιρετικούς και σχισματικούς , διότι τις επίστευσε τη ακοή ημών ; ( Ης. νγ' 1) , αλλά και στους ομοδόξους αδελφούς του καλώντας τους « να προσκολληθούν στην Ορθόδοξο Εκκλησία με ειλικρινή καρδιά ( 2 , σελ. 14 ) .

  Κάθε μέλος της Εκκλησίας, οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός , ιεράρχης , ιερεύς η λαϊκός , οφείλει να ενθυμήται τους λόγους που ειπώθηκαν από τον άγιο Ιωάννη της Κρονστάνδης : « Ελάβαμε το τάλαντον της οικουμενικής Ορθοδοξίας από τον Θεό προς δόξαν Θεού και για την σωτηρία μας. Πως χρησιμοποιούμε και αυξάνουμε αυτό το τάλαντο ; Ευχαριστούμε τον Κύριο ; Ποια είναι η φύσις της μετανοίας μας ; Τι καλά έργα κάνομε; Πάντες εξέκλιναν , άμα ηχρειώθησαν, ουκ έστι ποιών χρηστότητα, ουκ έστι έως ( Ψαλμ. ιγ' 3 ) » ( 2, σελ. 40 ) .

  Δεν ταιριάζουν άραγε και σε μας αυτά τα λόγια της Γραφής


  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( 2016 )

1. Αδελφότητα Παιδικού ευαγγελισμού

2. ΑΜG - Προωθώντας τις Διακονίες του Ευαγγελίου

3. Ανώνυμοι Χριστιανοί

4. Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής

5. Αποστολική Εκκλησία του Θεού

6. Αποστολική Εκκλησία του Χριστού

7. Αποστολική Χριστιανική Εκκλησία

8. Αρχέγονη Ορθόδοξη Εκκλησία

9. Βιβλική Εταιρεία -- Λόγος Ζωντανός

10. Βιβλικό Μήνυμα

11. Βιβλικός Κύκλος

12. Βιβλικός Σύνδεσμος

13. Γυναικεία Αδελφότητα AGLOW

14. Διακονίες του Ευαγγελίου ο Φάρος

15. Διεθνές Ιεραποστολικό Κέντρο

16. Διεθνής Αδελφότης Επαγγελματιών του Πλήρους Ευαγγελίου

17. Διεθνής Εκκλησία του Τετραγωνικού Ευαγγελίου

18. Εικονογραφημένη Διεθνής Φιλολογία

19. Εκκλησία Ευαγγελιστών ( Ευαγγελικών)

20. Εκκλησία του Θεού / Anderson

21. Εκκλησία του Θεού / Κλήβελαντ

22. Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής

23. Εκκλησία του Θεού της Προφητείας

24. Εκκλησία του Θεού του Πλήρους Ευαγγελίου

25. Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (Μορμόνοι)

26. Εκκλησία του Χριστού

27. Εκκλησία των Αδελφών

28. Εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας

29. Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής ( Πεντηκοστιανοί )

30. Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία (ΕΕΕ)

31. Ελληνική Εκκλησία Αποστολικής Πίστεως

32. Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση (ΕΙΕ)

33. Ελληνική Κίνηση Πνευματικής Αναγέννησης (ΕΚΠΑ)

34. Ελληνικό Κέντρο της Βίβλου (ΕΚΒ)

35. Επιχείρηση Κινητοποίηση (ΟΜ)

36. Ερευνάτε τας Γραφάς - Ιεραποστολή

37. Εταιρεία Βιβλικών Σπουδών

38. Ζωντανή Μαρτυρία

39. Η Αποκαταλλαγή των Πάντων

40. Η Εκκλησία του Χριστού

41. Η Κίνηση Μαραναθά (ΜCΜ)

42. Η Κίνηση Φιλαδελφείας

43. Η Μάχαιρα του Πνεύματος

44. Ινστιτούτο " Πρός Εμμαούς "

45. Κίνηση για τη Χριστιανική διαπαιδαγώγηση του παιδιού

46. Κίνηση Unity

47. Κοινωνία Μαθητών του Χριστού

48. Λόγοι Ζωής

49. Μάρτυρες του Ιεχωβά

50. Μελετητές της Βίβλου

51. Νεοαποστολική Εκκλησία

52. Νεολαία με Αποστολή

53. Ομάδα Εργασίας Χριστιανών Εκδοτών (ΑCP)

54. Ορθόδοξη Πίστη

55. Ο Χριστός για τα Έθνη

56. Παγκόσμια Εκκλησία του Θεού

57. Πανελλήνια Αδελφότητα Χριστιανική Αναμόρφωση (ΠΑΧΑ)

58. Πανελλήνια Ιεραποστολή Συμπαράστασης (ΠΙΣ)

59. Πανεπιστημιακός Βιβλικός Σύνδεσμος

60. Πνευματικό Κέντρο Επιστημόνων και Φοιτητών

61. Reinhard Bonnke

62. Σύναξη του Θεού (Assemblies of God)

63. Σταυροφορία Παγκοσμίου Λογοτεχνίας

64. Σταυροφορία Χριστιανικής Λογοτεχνίας (CLC)

65. Σταυροφορία Χριστιανικού Εντύπου (ΣΧΕ)

66. Τα Καλά Νέα

67. Το Ευαγγέλιο σε κάθε Σπίτι

68. Χριστάδελφοι

69. Χριστιανική Αλήθεια

70. Χριστιανική Επιστήμη

71. Χριστιανική Κίνηση Αγάπης (ΧΚΑ)

72. Χριστιανική Παραγωγή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (CMP)

73. Χριστιανικό Κέντρο Σταυροδρόμι

74. Χριστιανοί

75. Χριστιανική Εκκλησία της Νέας Πεντηκοστής

76. Ευαγγελική Εκκλησία Νέα Ζωή

77. Πανελλήνιος Ευαγγελικός Σύνδεσμος

78. Χριστιανική Κίνηση Αγάπης

79 . Οικουμενισμός


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΩΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ -- sectes ( σέκτες )

1. Aarti (Babaji) 2. A W R (Μούν)

3. Agapi - Centre Scopelos

4. Αγγελιοφόροι του Φωτός

5. Αγιουρβέντα (γκουρού Μαχαρίσι)

6. Agni Yoga Society

7. Advanced Organization Saint Hill for Europe and Africa (Σαηεντόλοτζυ)

8. Αδελφότης Εσσαίων

9. Αδελφότης Μύριαμ

10. Αδελφότης τού Σταυρού καί Αστεριού Brotherhood of the Cross and Star- (Κύπρος)

11. Αδελφότητα τού Κρόνου - Orlo Saturni

12. Αδελφότητα του Λευκού Χιτώνα (Osho Rajneesh)

13. Αδελφότητα του Ram

14. Aeroterra Retreats

15. Αθηναίων Εταιρεία γιά τήν Επιστήμη καί τήν Ανάπτυξη τού Ανθρώπου

16. Αιώνιος Ηνίοχος

17. Academy for Fortune Science (Babaji)

18. Ακαδημία Εσωτερικών Μελετών

19. Ακαδημία Ράτζ Γιόγκα (Μαχαράτζι)

20. Aquarious SA

21. Aldebaran

22. Alkaest

23. Αμερικανική Διεθνής Εταιρεία Ρέικι

24. AMORC (Ροδόσταυροι)

25. Ανάντα Μάργκα

26. Ανθρωπιστικό Κέντρο Άμεσης Επικοινωνίας (Silo)

27. Ανθρωπιστικό Κίνημα (Silo)

28. Ανθρωποσοφία (τού Rudolf Steiner)

29. Ανωτάτη Εποχή Προβλέψεων Σωμάτων ο Πύθιος Απόλλων (Πίτ Παπαδάτος)

30. Auroville International (Αουροβίλ)

31. Applied Scholastics (Σαηεντόλοτζυ) 32. Αποστολή Θείου Φωτός (Μαχαράτζι)

33. Arica Institut Inc

34. Αριθμολογία

35. Arcana Center ΕΠΕ

36. Αρχαία Ροδοσταυρική Αδελφότητα

37. Association Zen international

38. Association for Better Living and Education (Σαηεντόλοτζυ - Ρωσία) 39. Astral

40. Astrolinea

41. Αστρολογία

42. Astrologia Nova

43. Athena Karma Vajradhara Ling and Oracle 'Sangwa Rikma' (βουδιστές) 44. Ahmadiya

45. Babaji Center

46. Bawa Muhaiyadden Fellowship

47. Bada Ram Dass

48. Βιβλιοπωλείο Εσωτερισμού Κάρμα

49. W M C (Μούν - Παγκόσμια Συνέδρια Μέσων Ενημέρωσης)

50. Body Control Center (Νέα Εποχή) 51. World Institut of Scientology Enterprise - WISE (Παγκόσμιο Ινστ. Επιχειρήσεων )

52. "Vitality" Ενεργειακές-Εναλλακτικές θεραπείες

53. Vipassana Meditation 54. World Mission (Παιδιά του Θεού)

55. Brahma Kumaris

56. Βρετανικό Κέντρο Αυτοσυγκέντρωσης ΡΑΪ ΑΝΑΝΑΔΑ

57. Bubications Organizations (Σαηεντόλοτζυ) 58. White Eagle Lodge

59. Γαλλο-Αμερικανικό Ινστιτούτο Μεταφυσικής (Ακαδημία Εσωτεριστικών Μελετών)

60. Γιαμαγκίσι Αγροτική ΕΠΕ

61. Γκόν-Πό Τσάκ (βουδιστές)

62. Γνωστική Αποστολική Ροδοσταυρική Εκκλησία

63. Γνωστικός Σύλλογος Ανθρωπολογικών καί Επιστημονικών Μελετών

64. Δίαυλος

65. Golden Flower Tai Chi Association

66. Διεθνές Άστρο-βιορυθμικό Κέντρο ΟΜ ΕΠΕ

67. Διεθνές Κέντρο Εσωτερικού Χριστιανισμού (Δόριζας)

68. Διεθνές Κολέγιο Εσωτερικών Σπουδών

69. Διεθνής Ένωση γιά τήν Συνείδηση του Κρίσνα (ISKCON)

70. Διεθνής Εταιρεία Διαλογισμού (γκουρού Μαχαρίσι)

71. Διεθνής Εταιρεία Reiki

72. Διεθνής Κύκλος Πολιτιστικών καί Πνευματικών Ερευνών (CIRCES)

73. Διεθνής Σύλλογος Προστασίας του Περιβάλλοντος της Ελλάδος (βουδιστές)

74. Διεθνής Σχολή του Χρυσού Ροδοσταύρου

75. ΔΙΟΔΟΣ Κέντρο Πολιτισμού καί Αναζήτησης

76. Εγώ Ειμί - Κίνηση (I am)

77. Ecclesia Gnostica Apostolica Universalis

78. Εκκλησία της Σαηεντόλοτζυ (Scientology Church)

79. Εκκλησία της Σατανιστικής απελευθέρωσης

80. Εκκλησία της Σατανιστικής Αδελφότητας

81. Εκκλησία του Σατανά

82. Εκκλησία της τελευταίας Διαθήκης (Bessarion) - (Tserkov Poslednego Zaveta) Ρωσία

83. Ελληνική Βουδιστική Εταιρεία

84. Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Μεταφυσικής Επιστήμης, Φιλοσοφίας

85. Ελληνική Οργάνωση Γυναικών γιά τήν Παγκόσμια Ειρήνη (Μούν)

86. Ελληνική Πυθαγόρεια Φιλοσοφική Εταιρεία

87. Ελληνική Ραελική Εταιρεία

88. Ελληνική Φλόγα

89. Ελληνικό Κέντρο Προώθησης Τεχνολογίας Μαχαρίσι του Ενοπ. Πεδίου (Μαχαρίσι)

90. Ελληνικό Κέντρο Εσωτερικού Χριστιανισμού (Δόριζας)

91. Ελληνικόν Ειδύλλιον (Σελιανίτικα Αιγίου)

92. Ελληνικός Σύλλογος Γιόγκα

93. Ελληνικός Φιλοσοφικός Σύλλογος (γκουρού Μαχαράτζι)

94. Ελληνοϊνδικός Φιλοσοφικός Σύνδεσμος (γκουρού Σάι Μπάμπα)

95. Ενανθρωπότητα Πνευματικό Ησυχαστήριο (Ακρογιάλι Αβίας, Χάρη Βακάλ)

96. Ένωση Γιόγκα Ηλίανθος

97. Ένωση Ελλήνων Εσωτεριστών

98. Ένωση Ερευνητών Μεταφυσικών Φαινομένων με Μέντιουμ "Ο Άγιος Νεκτάριος"

99. Ενωτική Εκκλησία τού Μούν

100. Εξαίσιος Τρόπος - Πολιτιστικός Σύλλογος (Emin Approach)

101. Extra Sensory Perception Society

102. Επαναστατική Σχολή Υπερβατικής Σοφίας

103. Επιστήμη της Πνευματικότητας (Sawan - Kirpal publications)

104. Επιταγή του Black Ram

105. Επιτροπή Ρούμι Ελλάδος (Τάκις 'Αλεξίου)

106. Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Αστρολογίας Ράιτ

107. Έργο Διάσωσης του Ιησού Χριστού (G.Wittek)

108. Ερμητικό Τάγμα Χρυσής Αυγής

109. Εσσαϊκή Αδελφότητα

110. Εταιρεία Αρχαιοελληνικών Μελετών "Διιπετές" ( νεοειδωλολάτρες)

111. Εταιρεία Εσωτεριστικών Μελετών "Ώρος" --- Μονάδα υπηρεσίας καλής θέλησης

112. Εταιρεία Παγκόσμιας Ενοποίησης (του Μούν)

113. Εταιρεία "ΠΝΟΗ : Νέοι Τρόποι Ζωής"

114. Εταιρεία Φιλοσοφικών Μελετών Αλίκη Μπέιλη

115. Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών (Α. Τανάγρα)

116. "ΗΛΙΟΝ ΦΩΣ" (του Παναγιώτη Τουλιάτου)

117. Ηλιοχόος (Τσαγκαράδα Πηλίου, Κύπρος)

118. Η Οικογένεια (Παιδιά του Θεού)

119. Η Ομάδα (Παιδιά του Θεού)

120. Θεοσοφική Εταιρεία

121. Θιβετανικό Κέντρο Αυτοσυγκέντρωσης

122. Θιβετανικό Κέντρο "Καρούνα" (στο Μόλυβο Λέσβου)

123. Θιβετανικός Βουδισμός Κουζάνα-Ντορόζ

124. I am -Bridge to Freedom 125. Ιάμβλιχος- Κίνηση Δημιουργικής Σκέψης

126. Ίδρυμα γιά τήν Διατήρηση της Μαχαγιάνα Παράδοσης (βουδιστές)

127. Ίδρυμα Γκουρτζίεφ ( Φαινόμενο Geller )

128. Ίδρυμα Εντγκαρ Κέυση

129. Ίδρυμα Roerich (Fond Rerikha) - Ρωσία

130. Ιεραποστολική Εργασία (Παιδιά του Θεού)

131. ICUS (Μούν-Διεθνής Συνδιάσκεψη γιά τήν Ενότητα των Επιστημών)

132. Illium Center of light 133. Insight

134. International Association of Scientologists (Σαηεντόλοτζυ)

135. Ινστιτούτο Ανθρωπολογικών Ερευνών Πυθαγόρας (Νέα Ακρόπολη)

136. Ινστιτούτο Διαθρησκευτικής Εκπαίδευσης (Μούν)

137. Ινστιτούτο Εναλλακτικών Σπουδών (Institut Voor Alternatieve)138. Ινστιτούτο Εξέλιξης του Ανθρώπου

139. Ινστιτούτο Έρευνας γιά Διεύρυνση της Συνείδησης (H. J. Ament)

140. Ινστιτούτο Ερευνών των Ανθρωπίνων Δυνατοτήτων (EMIN Formed)

141. Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επιστήμης Βιοενεργητικής - Πανεπιστήμιο ρίγια Γιόγκα

142. Ινστιτούτο Μελετών γιά τον Άνθρωπο

143. Ινστιτούτο Μερκούριο (Νέα 'Ακρόπολη)

144. Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αστρολογίας

145. Ινστιτούτο Παραψυχολογίας Αθηνών (Γ. Βουλούκου)

146. Ινστιτούτο Σπουδών Μαχαγιάνα (Βουδιστές)

147. Ινστιτούτο Φιλοσοφίας Διανοητών Ελλάδος (Σαηεντόλοτζυ)

148. IOWC (Μούν-Διεθνής Σταυροφορία γιά Ενοποιημένο Κόσμο)

149. Ιππότες του Χρυσού Λωτού

150. IRF (Μούν-Διεθνές Ίδρυμα Θρησκειών)

151. IRFWP (Μούν-Διαθρησκευτική Ομοσπονδία γιά τήν Παγκόσμια Ειρήνη)

152. ISC(Μούν-Διεθνές Συμβούλιο Ασφαλείας)

153. Ishi To-Ken 154. I Help (Σαηεντόλοτζυ)

155. Καθολική Γνωστική Εκκλησία

156. Καλλιτεχνικό Εργαστήρι (Νέα Ακρόπολη)

157. Karma Berchen Ling (Ορεινή Κορινθία-Κέντρο Θιβετανικών Σπουδών)

158. Karma Drubcin Cho Khorling (βουδιστές)

159. Karma Rick Drol Ling 160. CARP (του Μούν, Collegiate Association for the Research of Principles)

161. Karuna (Μόλυβος Λέσβου)

162. CAUSA International (Μούν)

163. "Καφέ Σχολειό" (του Κώστα Φωτεινού)

164. CWR (Μούν-Συμβούλιο γιά τις Θρησκεrες του Κόσμου)

165. Κέντρο Aeroterra

166. Κέντρο Ανάντα Μάργκα

167. Κέντρο Ανθρωπιστικής καί Νεοραϊχικής Ψυχολογίας-Ψυχοθεραπείας

168. Κέντρο "Αρμονική Ζωή"

169. Κέντρο Αστρολογικών Ερευνών Ελλάδος

170. Κέντρο Aum - Πνευματικό Κέντρο Aum (Κέντρο ΟΜ, Κέντρο Εσωτερικής Αναζήτησης Aum-γκουρού Sri Chinmoy)

171. Κέντρο γιά τήν Αρμονική Ανάπτυξη του Ανθρώπου "3Α"

172. Κέντρο γιά Χαλάρωση καί Συνείδηση (γκουρού Ραζνίς)

173. Κέντρο Γιόγκα Αθηνών (του γκουρού Σατυανάντα)

174. Κέντρο Γιόγκα Λωτός

175. Κέντρο Γκουρτζίεφ - Ουσπένσκι

176. Κέντρο Γνωστικής Ανθρωπολογίας

177. Κέντρο Διαισθητικής Πρακτικής καί Σωματικής Ανάπλασης (Ανάντα μάργκα)

178. Κέντρο Διαλογισμού του Οσσο

179. Κέντρο Διάσπασης

180. Κέντρο Δύναμης της Σκέψης

181. Κέντρο Ελευθέρων Φιλοσοφικών Ερευνών-Μελετών (Κ.Ε.Φ.Ε.Μ.)

182. Κέντρο Επιστημονικής Αστρολογίας (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Αστρολογίας-Ράιτ Κέντρο Αθηνών, International School of Astrology AFA ffiliate)

183. Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας των Πνευματικών Φαινομένων, Η Χρυσή Ατραπός

184. Κέντρο Ερευνών Μεταφυσικών Φαινομένων

185. Κέντρο Εσωτερικών Θεωρήσεων "Ένδον" (Κρήτη)

186. Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος-ΚΕΦΕ (Σαηεντόλοτζυ)

187. Κέντρο Ζωής καί Έμπνευσης

188. Κέντρο τής Θεοτόκου (Bogorodischny Tsentr) - Ρωσία

189. Κέντρο Θιβετιανής Φιλοσοφίας καί Διαλογισμού (βουδιστές)

190. Κέντρο Θιβετιανού Διαλογισμού

191. Κέντρο Θιβετανικών Σπουδών καί Διαλογισμού (Karma Drub Cho Khor ing)

192. Κέντρο Καργκυούπα (βουδιστές)

193. Κέντρο Κοινωνικής Προνοίας (τού γκουρού Σατυανάντα)

194. Κέντρο Μάντιραμ

195. Κέντρο Μεταφυσικής Ενημέρωσης

196. Κέντρο Μεταφυσικής Ossiris-Isis (Κέντρο Παραψυχολογίας-Μεταφυσικής "Osirissis")

197. Κέντρο Μεταφυσικών Ερευνών "Γενικός καί Χριστιανικός Εσωτερισμός"

198. Κέντρο Νυίμαπα ( βουδιστές)

199. Κέντρο Παραψυχολογικών Ερευνών ΔΕΚ ΕΠΕ

200. Κέντρο Ποίησης καί Σοφίας

201. Κέντρο Σαχάτζα Γιόγκα

202. Κέντρο Σωματικής καί Πνευματικής Άσκησης Θεραπευτικό ΤΑΟ (Greek Healing Tao Center)

203. Κέντρο Σωματικής, Συναισθηματικής, Πνευματικής Εναρμόνισης "Τό μήλον της Έριδος"

204. Κέντρο Σπουδών Γνωστικής Ανθρωπολογίας

205. Κέντρο Τρίχρονης Απομόνωσης - Κάρμα Ρίκ Ντρόλ Λίνγκ (βουδιστές) Κέντρο Πρακτικής Φιλοσοφίας καί Ψυχολογίας)

206. Κέντρο Ψυχικών Ερευνών

207. Κέντρο Ψυχολογίας καί Μεταφυσικής

208. Centuries Soft Ware (Aστρολογικά προγράμματα)

209. Κίνηση Δημιουργικής Σκέψης ( Iάμβλιχος)

210. Κίνηση Πνευματικής Αναγέννησης (τού γκουρού Μαχαρίσι)

211. Κίνηση Unity

212. Κιρπάλ Λάιτ Σάτσανγκ (ή Φιλοσοφικός Σύνδεσμος)

213. Kirpal Ruhani Satsang 214. Citizens Commission on Human Rights Groups (Σαηεντόλοτζυ)

215. Club (Παιδιά τού Θεού)

216. Κοινότης Drogchen (βουδιστές)

217. Κοινότητα τής κοινής Πίστεως - Ρωσία

218. Κοινότητα Χριστιανών (Ανθρωποσοφία)

219. Κοινωνία τού Porfiry Ivanov (Obschestvo Porfiria Ivanova) - Ρωσία

220. Κόμμα τού Φυσικού Νόμου (γκουρού Μαχαρίσι)

221. Κορίτσια τού ΠΡΑΟΥΤ (Girls' PROUT)

222. Cosmic Patterns 223. Criminon (Σαηεντόλοτζυ)

224. Quartus (New Age)

225. Κύκλοι Έρευνας της Αληθείας

226. Κύκλος "Ελιφάς Λεβί"

227. Κύκλος Μελέτης Ραμακρίσνα-Βεδάντα

228. Κύκλος τού Δράκοντα

229. Κύκλος των Ένδων - Ερευνητές τής Αλήθειας (Στυλιανός Αττεσλής - Κύπρος)

230. Κυρίαρχο Μυητικό Τάγμα τού Ναού

231. Christian Children's Mission (Παιδιά τού Θεού) 232. Λευκή Αδελφότης (Yusmalos) (Beloye Bratstvo) - Ρωσία

233. Little Augle Ballet (Μούν) 234. Life Eternal Trust

235. Λόγος (τού Μούν)

236. Locus 7

237. Lucis Trust

238. "Μάλλικα" Κέντρο Διαλογισμού τού Osho (Osho Rajneesh)

239. Μασονία-Τεκτονισμός (διάφοροι τύποι, στοές, τάγματα, σχολές)

240. Μαύρος Οιωνός (The Black Omen) 241. Μεγάλη Εθνική Εκκλησία των 'Ελλήνων ( νεοειδωλολάτρες)

242. Μεταφυσική Αδελφότης Πνευματικής Τελειώσεως (Γ. Βασιλείου)

243. Μεταφυσική Ακαδημία τής Αιτίας καί του Αποτελέσματος

244. Μονοπάτι τής Ευτυχίας (Ανάντα Μάργκα)

245. Μπακτιβεντάντα ΕΠΕ (Χάρε Κρίσνα)

246. Μπαχάι-Θρησκεία

247. Μυθολογικό Κέντρο "Τρισήλιον" (Agni Yoga Society)

248. Μυρινούντα (Αρμονική Ζωή)

249. Ναός τού Ηλίου ( France )

250. Ναός τού Σέτ-Temple of Set 251. Narconon (Σαηεντόλοτζυ - Ρωσίας)

252. Νέα Ακρόπολη

253. "Νέα 'Εποχή"

254. Νέας Ανθρωπότητας Κέντρο (τού Χάρη Βακάλ)

255. Νέας Ανθρωπότητας Όμιλος (τού Χάρη Βακάλ)

256. New Era Publications International (Μούν-Νέα Οικουμενική Εταιρεία Ερεύνης) (Σαηεντόλοτζυ - Μόσχα)

257. Νεο-ανθρωπιστικό Κέντρο (Ανάντα Μάργκα)

258. Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών τού Κόσμου

259. Νεο-παγανιστικές ομάδες (Russian Cosmism) (Neo-yazychestvo, Russkii Kosmism) - Ρωσία

260. Νιτσίρεν Σόσου

261. Ντο-Ναγκ Ζούνγκ-Τζούγκ Λίνγκ (βουδιστές)

262. Οι Κύριοι των Δακτυλιδιών (Gospodari Prstenova) - Σερβία

263. Οικογένεια ( τού Μώ)

264. Οικογένεια Αγάπης (τού Μώ)

265. Οικουμενική Εκκλησία (τού Μούν)

266. Οικουμενική Ζωή (τής G. Wittek)

267. Οικουμενική καί Θριαμβεύουσα Εκκλησία

268. Οικουμενική Ρωσική Μαριανική Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία - (The Ecumenical Russian Marian Orthodox - Catholic Church ) - Ρωσία

269. Ομάδα Εσωτερικών Μελετών τού Τάγματος των Ιπποτών τού Ναού

270. Ομάδα Διαβίβασης Ενεργειών

271. Ομάδες Εσωτερικής Εργασίας (Ατζακα)

272. Ομακόειο Αθηνών

273. Ομάς Σατσιτανάντα

274. Όμιλος Βιολογίας-Ενέργειας Γιόγκα

275. Όμιλος Εξυπηρετητών

276. Όμιλος Εργατών Εσωτερισμού ΦΑΕΘΩΝ

277. Όμιλος Ερευνών, Μελετών καί προστασίας τού 'Ανθρώπου καί του Περιβάλλοντος (Γαία Αειφόρος)

278. Όμιλος Μελετών

279. Όμιλος "Πυθαγόρας Πλάτων"

280. Όμιλος Υπηρεσίας

281. Ομοσπονδία Μεταφυσικών Σωματείων Ελλάδος

282. Ομοσπονδία των Γυναικών γιά τήν Παγκόσμια Ειρήνη (Μούν)

283. Omoto Kyo

284. Οντολογικές Προπονήσεις (Hannes School)

285. Orden Fiat Lux (Uriella Bert Schinger)

286. Ορθόδοξη Σατανιστική Εκκλησία τού τυπικού (Nethilum Rite)

287. OSC (Μούν - σταυροφορία γιά τον Xναν κόσμο)

288. Office of Special Affairs (Σαηεντόλοτζυ) 289. Ουράνιο Τόξο (Εκδόσεις βιβλίων τού Osho Rajneesh)

290. Παγκόσμια Καλή Θέληση

291. Παγκόσμια Λευκή 'Αδελφότητα (Αιβανχόφ)

292. Παγκόσμια Συνεργασία γιά έναν Καλύτερο Κόσμο (Brahma Kumaris)

293. Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ

294. Παγκόσμιο Πνευματικό Πανεπιστήμιο Brahma Kumaris

295. Παιδιά του Θεού (του Μώ)

296. Πανελλήνια Ένωση Γνωστικών Σπουδών γιά τήν Έρευνα τού Ανθρώπου

297. Πανελλήνια Επαγγελματική Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών και Αστρολογίας

298. Πανελλήνια Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής

299. Πανελλήνιο Επιστημονικό Κέντρο Μεταφυσικής, Πνευματισμού και Αστρολογίας

300. Πανελλήνιο Κέντρο Γνωστικών Σπουδών

301. Πανελλήνιο Κέντρο Διαλογισμού (Brahma Kumaris)

302. Πανελλήνιος Σύνδεσμος γιά καλύτερη Ζωή καί Εκπαίδευση

303. Πανελλήνιο Σωματείο Ψυχικών Ερευνών καί Τηλεπάθειας "Άπω Ανατολή"

304. Πανεπιστήμιο MIU (γκουρού Μαχαρίσι)

305. Παραψυχοκοινωνιολογική Εταιρεία

306. Πνευματικό Κέντρο Αρμονική Ζωή

307. Πνευματικό Κέντρο Brahma Kumari

308. Πνευματικό Κέντρο "Μήλον τής Έριδος"

309. Πνευματικός Όμιλος Αθηνών "Το θείο φως"

310. Πνευματιστικός Όμιλος Αθηνών

311. ΠΝΟΗ-Νέοι Τρόποι Ζωής

312. Πολιτιστικός και Καλλιτεχνικός Σύλλογος Mokiti Okada

313. Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη

314. Πρακτική Φιλοσοφία (Κύπρος)

315. Πρόσκληση για Ζωή

316. Proutist Universal (Ανάντα Μάργκα)

317. "Ράμνος" Όμιλος Εσωτερικής Αναγνώρισης και Υπηρεσίας

318. Ράντα Σουάμι Σάντσανγκ Μπέας Ελλάδος

319. Rennaissance Universale (Ανάντα Μάργκα) 320. Religious Technology Center (Σαηεντόλοτζυ)

321. Rissho-Kosei-Kai

322. Ροδοσταυρική Εταιρεία

323. Ροδοσταυρικό Τάγμα AMORC

324. Ρουχανί Σάτζαγκ Γιόγκα

325. RYS (Μούν-θρησκευτική υπηρεσία νεότητος)

326. Saint Germain Foundation (Εγώ Ειμί-Κίνηση)

327. Sagitarius-Κέντρο Νοητικής και Σωματικής Εξάσκησης

328. Σαρακήνειον Ίδρυμα Συμπαράστασης

329. Σαρακήνειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα

330. Satyananda Yoga Center

331. Σατυανάντασραμ Ελλάδας

332. Σάτυα Σαι Μπάμπα-Κίνηση

333. Self-Realization Fellowship (SRF-του γκουρού Παραμαχάνσα Γιογκανάντα)

334. Σεμινάρια Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας "Κυβερνητική του Νου" (Κύπρος)

335. Σεμινάρια Νους και Σώμα

336. Σεμινάριο "τα τρία σημεία" (Δώρα Μορφίτου, Κύπρος)

337. Σεμινάριο τής Αποκάλυψης (Κύπρος)

338. Σηννανώι Σοσσυόρ

339. Sidha Yoga (Muktananda)

340. Silva Mind Control 341. Scientology Missions (Αθήνα, Κολωνός, Σόφια - Harghita, Ρουμανίας -Briask,Kagalyn, Μόσχα - st. Peterlurg, Tver, Volgograd, Ρωσίας - Harkov Ουκρανίας -Koper, Σλοβενίας)

342. Soka Gakkai (βουδιστική αίρεση)

343. Σοροπτιμίστριες

344. Σουλεϊμάν Μορσέντ (Συρία)

345. Σουμπούντ (Subud)

346. Σουφανία (Χαρισματική - Δαμασκός, Συρία)

347. Sri Vaisnaba Society

348. Στέκι τής Γειτονιάς (Silo)

349. Success Dynamics-Η Δυναμική τής Επιτυχίας (Α. Καλογήρου)

350. Σύλλογος Αποφοίτων Ελέγχου του Νου

351. Σύλλογος Γνωστικής Ανθρωπολογίας καί Επιστήμης

352. Σύλλογος Επιστημονικής Μελέτης Φιλοσοφικών καί Μεταφυσικών Θεμάτων (Radha Suami)

353. Σύλλογος Θιβετανικών Μελετών (Karma Drub Gin Chor Ling) (βουδιστές)

354. Σύλλογος Προσκυνητών Ακτίστου Φωτός "Άγιος Πατάπιος" (Ομακόειον)

355. Σύλλογος Σρί Ουρομπίντο

356. Συμβουλευτικό Κέντρο Έρις (Γ. Βασιλείου)

357. Summit Council of World Peace (Μούν - συμβούλιο κορυφής γιά την παγκόσμια ειρήνη)

358. Συνομοσπονδία Μεταφυσικών Σωματείων

359. Συνομοσπονδία Μεταφυσικών Σωματείων καί Σωματείων Φυσικής Υγιεινής "Αθήναιον"

360. Share International Foundation (Ελληνικό περιοδικό : Η Aνάδυση)

361. Σχολεία Βάλντορφ (Ανθρωποσοφία)

362. Σχολή Αρκέην

363. Σχολή Ζέν-Σιατσού (γκουρού Ραζνίς)

364. Σχολή Νέας Εσωτερικής Σοφίας (Χάρης Βακάλ)

365. Σχολή Tai-Chi 366. Σχολή Φιλοσοφίας τού Όντος

367. Σωματείο γιά τήν Προϋπόθεση τού Φυσικού καί Ανώδυνου Τοκετού (γκουρού Ραζνίς)

368. Τάγμα Αγίου Γεωργίου

369. Τάγμα Αγίου 'Ιωάννου

370. Τάγμα Αργυρού Αστέρα

371. Τάγμα Εκλεκτών Ι

ερέων τού Σύμπαντος

372. Τάγμα Ερμού τού Τρισμέγιστου

373. Τάγμα Κριναετών Εωνική Εταιρεία

374. Τάγμα Ραμακρίσνα

375. Τάγμα τής Κίρκης, τού Αίματος τού Σκύλου

376. Τάγμα τής Νεκροκεφαλής καί των Οστών

377. Τάγμα τού Αγίου Δισκοπότηρου

378. Τάγμα τού Κρίνου καί τού Αετού (τρεις διαφορετικές ομάδες με το ίδιο όνομα)

379. Τάγμα τού Κρόνου-Ordo Saturni

380. Τάγμα τού Λευκού Κρίνου

381. Τάγμα τού Ναού

382. Τάγμα τού Ναού τής Ανατολής (ΟΤΟ)

383. Τάγμα τού Ναού τού Ηλίου-Temple of the Sun 384. Τάγμα των Πτωχών Ιπποτών τού Χριστού

385. Τάγμα των Σούφι στη Δύση

386. Τάγμα Thelema

387. Τάγμα Χρυσού Ρόδου

388. Τα θεμέλια γιά Ανώτερη Πνευματική Μάθηση (εσώτερη αδελφότητα των Αναληφθέντων Δασκάλων τής Σοφίας, Κόρινθος)

389. Tao Te Puh (γκουρού Ραζνίς)

390. Tara Center

391. Το Δέντρο (Κέντρο Άσκησης γιά τήν εναρμόνιση Σώματος, Νου και Ψυχής)

392. Το 20λεπτο Μυστικό (Φάνης Θεοφανίδης, Κύπρος)

393. Το Ενσόφιον τής Ενανθρωπότητος (τού Χάρη Βακάλ)

394. Το Κίνημα (Silo)

395. Tong il Company (Μούν-Εταιρεία Ένωσης τής Οικονομίας)

396. Το Φιλοσοφικόν (τού Θεοφάνη, Κύπρος)

397. The Way International

398. The Way for Happiness Foundation (Σαηεντόλοτζυ - Ρωσίας)

399. The International Cultural Foundation (Mun)

400. The Rosicrurian Fellowship

401. U-Man International- (Scientology)

402. U-Man Hellas-Σύμβουλοι Παραγωγικότητας (Scientology)

403. United Human Organisation bep (H.J.Ament)

404. Υπερβατικός Διαλογισμός (γκουρού Μαχαρίσι)

405. Family Service (Παιδιά τού Θεού)

406. Φαράχ-Κέντρο Τεχνών (Δ. Πιτιανούδη)

407. Fellowship of friends

408. Φίλοι τού Οσσο

409. Φιλοσοφική Ομάδα Σάι Μπάμπα

410. Φιλοσοφικό καί Μυθολογικό Κέντρο Ελλάδος ('Α. Ασημακόπουλου)

411. Φιλοσοφικό Κέντρο Αθηνά (Σαηεντόλοτζυ)

412. Φιλοσοφικό Κέντρο Νέα 'Ακρόπολη

413. Four P. Society 414. Freedom Magazine Offices (Σαηεντόλοτζυ)

415. Φυσιοθεραπευτικό Κέντρο Πρωτοποριακής Έρευνας Σέραπις ή Κέντρο Σέραπις (Νέα Ακρόπολη)

416. Haven' s Magic (Παιδιά τού Θεού)

417. Haidakhandi Spiritual Unity Center

418. Haidakhan Samaj

419. Haven's Love (Παιδιά τού Θεού)

420. Χριστιανική Επιστήμη (Christian Science)

421. Χρυσός τού Ήλιου

422. Ψυχολογική Σχολή τής Ράτζα Γιόγκα  (Ομακόειο)     Ο φόβος είναι απο τον διάβολο. Μη φοβάστε ... θα έρθουν πολύ δύσκολοι καιροί , αλλά όλα επιτρέπονται απο τον Θεό . Θα δείτε και θα καταλάβετε τη βρωμιά γύρω σας , κυρίως στην πολιτική . Οι άγιοι έζησαν με μόνη προυπόθεση την πίστη .  -  Όσιος Αρσένιος Μπόκα της Ρουμανίας .