Θαύματα που αποδεικνύουν ότι ο Θεός ευαρεστείται με την τάξη του Πασχαλίου της Α' Οικ. Συνόδου .

2019-11-13

  Γιατί ο Θεός δεν θέλει την καινοτομία του Πασχαλίου και νέου ημερολογίου !

       Κύριος φωτισμός μου και Σωτήρ μου , τίνα φοβηθήσομαι ?


  Α . Κάθε χρόνο το Άγιο Φώς στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού , βγαίνει στην Ανάσταση με το Πάτριον Εορτολόγιον και όχι κατά το Πάσχα των Λατίνων .


  Β . Επίσης , στις 6 Αυγούστου κάθε χρόνο κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού με το Πάτριον εορτολόγιον , Νεφέλη φωτεινή , απαστράπτουσα σκεπάζει το Όρος Θαβώρ , η οποία κατέρχεται και με το πέρασμα του χρόνου γίνεται πυκνότερη και φωτεινότερη. Και το Θείον Φώς της είναι χρώματος απαλού ερυθροκυανολεύκου , το οποίο μάλιστα ευωδιάζει . 


  Γ . Στις 6 Ιανουαρίου των Αγίων Θεοφανείων με το Πάτριον εορτολόγιον κάθε χρόνο γίνεται ένα μεγάλο θαύμα . Τα νερά του ποταμού Ιορδάνου γυρίζουν πρός τα πίσω , κατά την ώρα που γίνεται ο Μέγας Αγιασμός .


  Δ . Στην Αίγυπτο πλησίον του Νείλου ποταμού στα μέρη της Ηλιουπόλεως που είναι οι δύο μεγάλες πυραμίδες , ενεργεί ο Θεός κάθε χρόνο ένα παράδοξο θαύμα , δηλαδή κατά την εσπέρα της Μεγάλης Πέμπτης των Ορθοδόξων Χριστιανών  ( και όχι των Λατίνων ) ξερνά η γή λείψανα και οστά παλαιά ανθρώπινα , από τα οποία γεμίζει ένας κάμπος , τα οποία φαίνονται μέχρι την Πέμπτη της Αναλήψεως και τότε κρύπτονται πάλι μέσα στη γή και δεν φαίνονται καθόλου μέχρις έλθει και πάλι η Μεγάλη Πέμπτη .


  Ε . Διηγείται ὁ ῾Ιερός Δοσίθεος ῾Ιεροσολύμων (1669-1707), ὅτι ὅταν κάποτε ὁ Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων Παΐσιος (1645-1660) εὑρίσκετο στὸ Βελιγράδι συνέβη τὸ ἑξῆς θαῦμα, τὸ ὁποῖο ἐπιβεβαίωσε, ὅτι ἡ ῾Ημερολογιακὴ Μεταρρύθμισις, την ὁποία εἶχε κάμει ὁ Πάπας Γρηγόριος ΙΓʹ τὸ 1582, δεν ἦταν εὐάρεστη στόν Θεό . Μία γυναίκα τοῦ Παπικοῦ δόγματος (Λατινίς) ἤθελε νὰ ζυμώση κατὰ τήν 20ὴ ᾿Ιουλίου, ὁπότε τελεῖται ἡ μνήμη τοῦ ῾Αγίου Προφήτου ᾿Ηλιοὺ καὶ εἶναι ἀργία γιὰ τούς ᾿Ορθοδόξους . Τότε, μία εὐσεβής ᾿Ορθόδοξος γυναίκα τῆς εἶπε·.   «Σήμερόν ἐστιν ἡ ἑορτὴ τοῦ ᾿Ηλιοὺ τοῦ Προφήτου καὶ μὴ ἅπτου ἔργων». ῾Η Λατινίς ἀπήντησε·. «Δέκα παρῆλθον ἡμέραι ἀπὸ τῆς ἑορτῆς ᾿Ηλιοὺ τοῦ Προφήτου» (τότε ἡ ἡμερολογιακὴ διαφορὰ ἦταν δέκα καὶ ὄχι δεκατριῶν ἡμερῶν) . ῎Ετσι λοιπόν ἄρχισαν νὰ φιλονεικοῦν μεταξύ τους γιὰ τὸ θέμα, ἄν καλῶς προσετέθησαν ἀπὸ τούς Παπικούς οἱ δέκα ἡμέρες, καὶ στὸ μεταξὺ ἄρχισε τὸ ζύμωμα ἡ Λατινίς. ᾿Αλλά, ὤ τοῦ θαύματος !... μεταβλήθηκε τὸ ζυμάρι στὰ χέρια της σὲ κίσηρα (ἐλαφρόπετρα) !... Καὶ ἀκούσθηκε στήν Σερβία τὸ θαῦμα αὐτὸ καὶ μοιράσθηκαν οἱ ἄνθρωποι μεταξύ τους αὐτήν τήν πέτρα, γιὰ ἀπόδειξι τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Θαύματος. ῾Ο Πατριάρχης Παΐσιος ἔλαβε καὶ αὐτός ἕνα μέρος ἀπὸ την πέτρα, τὸ ὁποῖο μέχρι τώρα εὑρίσκεται κρεμασμένο στην Εἰκόνα τοῦ ῾Αγίου Προφήτου ᾿Ηλιοὺ στὸ Μοναστήρι του στην ῾Ιερουσαλήμ .             - Περὶ τοῦ Θαύματος αὐτοῦ γράφονται συνοπτικῶς στὸ ῾Ιερὸ Πηδάλιον τὰ ἑξῆς : «῞Ορα τὸν Δοσίθεον (Βιβλίον ΙΒʹ, Περὶ τῶν ἐν ῾Ιεροσολύμοις Πατριαρχευσάντων, σελίδι 1192) διηγούμενον, ὅτι εἰς τὸ Βελιγράδιον, εὑρισκομένου ποτὲ τοῦ ῾Ιεροσολύμων Παϊσίου (1645-1660), ἠκολούθησεν ἕνα θαῦμα, βεβαιωτικὸν μὲν τοῦ ἡμετέρου Καλανδαρίου, ἀναιρετικὸν δὲ τοῦ τῶν Λατίνων· ἤτοι ἡ ζύμη ὑπὸ Λατινίδος μὲν ζυμωθεῖσα κατὰ - 2 - τὴν ἡμέραν τοῦ προφήτου ᾿Ηλιοῦ, μεταβληθεῖσα δὲ εἰς πέτραν κίσσηρα (ἐλαφρόπετρα) » .


  ΣΤ . Επειδή οι Λατίνοι κατηγορούν την Αγία μας Εκκλησία την Ανατολική λέγοντες ότι αφού απεχωρίσθη από την Δυτική ( Παπική ή Λατινική )  δεν έβγαλε πλέον κανέναν Άγιο νέο , ούτε θαύματα έχει πλέον , διά τούτο θέλοντας ο Ιερός Νεκτάριος ο οποίος ήταν Πατριάρχης Ιεροσολύμων κατά το έτος 1660 μ.Χ. , και διά πυρός ζηλωτής της αληθείας , να φράξει τα απύλωτα στόματα των Λατίνων και να τους αποδείξει ψεύτες και συκοφάντες , απαριθμεί πολλούς νέους αγίους της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας , οι οποίοι εστάθησαν μετά το σχίσμα , και διηγείται πολλά παράδοξα νέα θαύματα . Λέει λοιπόν και για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά , Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης , που γιορτάζει κατά την Β' Κυριακή των Νηστειών , ότι κατ' εκείνη την ημέρα στο νησί Θήρα ( Σαντορίνη )  μερικοί Λατίνοι παπιστές έπλεαν μέσα σε ένα κα'ί'κι χάριν αναψυχής , καθώς βεβαιώνει και Δοσίθεος Ιεροσολύμων ( στον τόμο της αγάπης φυλ.31 ), ότι οι παπιστές Λατίνοι έβαλαν σκοπίμως μερικά παιδιά σε μια βάρκα και έπλεαν και κτυπούντες τα χέρια τους έλεγαν , ανάθεμα τον Παλαμά , άν είναι ο Παλαμάς Άγιος , άς κάνει να πνιγούμε ! Αυτά εβλασφημούσαν τα παιδιά των Λατίνων , και ώ του παραδόξου θαύματος , την ίδια ώρα που βλαστημούσαν , χωρίς φουρτούνα καταποντίστηκε η βάρκα , με όσους ήταν μέσα .


   Ζ . Στη Θεσσαλονίκη , το έτος 1924 θέλησαν νεοημερολογίτες να κρεμάσουν την καμπάνα επάνω στο καμπαναριό  για την 26ή Οκτωβρίου των Παπικών και με κανένα τρόπο δεν μπορούσαν . Αυτό έγινε και για καταταισχύνη των νεοημερολογιτών και πρός δόξα του εορτολογίου των Ορθοδόξων . Όμως , την αληθινή και πραγματική ημέρα μνήμης του Αγίου και Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου εκρέμασαν την καμπάνα με μεγάλη ευκολία . 


   H . Μετά την αλλαγή του εορτολογίου , οι μή αποσχισθέντες Ορθόδοξοι Χριστιανοί ( χλευαστικώς αποκαλούμενοι Παλαιοημερολογίτες ) , υπό διωγμόν ευρισκόμενοι , συνγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 2000 Ορθόδοξοι τη νύχτα της παραμονής της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού , για την κρυφή τέλεση αγρυπνίας στο βουνό του Υμηττού από πάνω από το Χολαργό στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου , περί της 11:30 πρό του μεσονυκτικού έγινε η εμφάνιση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού , καταυγάζοντας την περιοχή μόνο του Ναού ! Το θαύμα αυτό το είδαν όλοιθ και μαζί με αυτούς και οι αστυνομικοί οι οποίοι κατέφθασαν για να τους διαλύσουν    Θ . Στη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος - Άθως , που δέχτηκε το νέο - παπικό ημερολόγιο ( 1924 - 1974 ) , όταν ετέλεσαν Μεγάλο Αγιασμό στις 6 Ιανουαρίου εορτή των Αγίων Θεοφανείων , βρώμισε το αγιασθέν νερό του Μεγάλου Αγιασμού . 


I Στη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος-Άθως που δέχτηκε το νέο-παπικό ημερολόγιο , γιόρτασαν την Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού 13 ημέρες νωρίτερα , ημέρα Δευτέρα , όπως οι Παπιστές και τότε έπεσε ο πολυέλεος του Ναού . Το ίδιο έγινε και άλλη φορά στην ίδια Μονή , όταν γιόρτασαν τη μνήμη του Αγίου Νικολάου σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο . Η Μονή Βατοπαιδίου ήταν η μοναδική Μονή του Αγίου Όρους που εδέχθη την ημερολογιακή καινοτομία από το έτος 1924 έως το 1974 , οπότε επέστρεψε στο Πάτριον Εορτολόγιον .


  ΙΑ .  Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος προτού γίνει  ''αρχιεπίσκοπος '' της Καινοτόμου Ελλαδικής εκκλησίας το έτος 1919 ( Κήρυξ Εκκλησίας αριθμός 149 ) , είχε καταδικάσει το νέο ημερολόγιο λέγοντας ότι : << η Γρηγοριανή τροποποίησις θεωρείται υπό της πρεσβυτέρας Ρώμης παγκόσμιον σκάνδαλον καταπάτησις αυθαιρέτος των εκκλησιαστικών παραδόσεων >> .                                                        Ο εν λόγω αρχιεπίσκοπος ήταν Μασσώνος 33ου βαθμού , μέλος της Στοάς της Κωνσταντινουπόλεως << Αρμονία >> από 15 Μαρτίου 1910 ( περιοδικόν Μασσωνικόν << Πυθαγόρας >> , φ.71, 1967, σελ. 25-50 ) . - ( Παρά Χαριτίνης Αγγελοπούλου , Σύντομη πραγματεία περί του Εορτολογίου της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας . { Περί Πατρίου και νέου ημερολογίου }. Έκδοσις Α' , Πάτρα 2000, σελίς 17 ).

 Καθώς λένε , ο θάνατος του στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν ήταν φοβερός , το στόμα του άνοιξε τόσο πολύ που οι γιατροί έβλεπαν τα έγκατα του στομαχιού του και έλεγε ψυχορραγώντας ψευδίζοντας τα λόγια του : << υποφέρω γιατί έσχισα την εκκλησία του Χριστού >>. Και οι γιατροί έκαναν με φόβο τον Σταυρό τους .


   

    Πηγές και βοηθήματα α) Χαριτίνης Αγγελοπούλου , Σύντομη πραγματεία περί του Εορτολογίου της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας . { Περί Πατρίου και νέου ημερολογίου }. Έκδοσις Α' , Πάτρα 2000 .

β) Αρσενίου Κοττέα Αγιορείτου, Κέντρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας , Αθήναι 1967 .

γ) Περιοδικόν ΒΟΑΝΕΡΓΈΣ - Έκδοσις Ι.Μ. Εσφιγμένου , Άγιον Όρος 2013 , τεύχος 66 . -

    


Μέγας Φώτιος - '' Κατηχητική επιστολή πρός άρχοντα Μιχαήλ ''.


   <<   Έτσι λοιπόν σκεπτόμενος και πιστεύοντας , σύμφωνα με την παράδοση της αγίας , καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Θεού , σύ το ωραίο γέννημα των κόπων μου , να αποδέχεσαι και να τιμάς τις άγιες και οικουμενικές επτά συνόδους , άλλες από αυτές γιατί είναι διδάσκαλοι , και άλλες γιατί είναι πρόμαχοι της ευσεβείας . Γιατί με αυτές αποκρούεται κάθε καινοτομία και αίρεση , και εδραιώνεται στις ψυχές των ευσεβών ώς αναμφίβολη σεβασμιότητα το αιώνιο και αρχαιοπαράδοτο φρόνημα της Ορθοδοξίας .  >> 

   << Πολλοί οι εκδιώκοντές με και θλίβοντες με , εκ των μαρτυρίων Σου ούκ εξέκλινα > > .      ( Ψαλμ. ΠΙΗ')  .

   << Ουδείς γάρ υμών κρίνεται διατί δαιμόνια ούκ εξέβαλεν , ει διατί ούκ έσχε πρόγνωσιν , άλλ' έκαστος κριθήσεται , ει την πίστιν τετήρηκε και τας εντολάς και παραδόσεις γνησίως εφύλαξεν >> .   -  

     - -  '' Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος , τονίζοντας την ευθύνη όλων μας για την περιφρούρηση της πίστης . '' --


  Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα·

εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπέρ σοῦ τεθνηξόμεθα .