Η Εκκλησία πολεμουμένη πάντα νικά .

2019-11-11

                                                                                +

Άρθρο 19

Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης , που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του και το δικαίωμα να αναζητεί , να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης και ανεξαρτήτως συνόρων .

ΈΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΚΑΜΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗ . ΑΚΡΊΒΕΙΑ !

                                                            Αγίου Ιουστίνου ( του Τσέλιε ) Πόποβιτς

                       Εύχεσθε υπέρ των αιρετικών . 

                                                                                                             Δογματική Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

- -     <<  Το μη κρίνετε , ίνα μή κριθήτε , περί βίου εστίν , ού περί πίστεως  >> . PG63, 232

- -   <<  Πώς γίνεται να μην κολασθή αυτός , που κάνει ότι δεν βλέπει και σιωπά , όταν οι θείοι νόμοι και κανόνες υβρίζονται ?  >> .

- -  <<  Ουδέν ωφελεί βίος ορθός , δογμάτων διεστραμμένων  >> . PG53,110B

Ιωαν. ι' , 7-13 .

...-"αληθινά και ειλικρινά σας λέγω, ότι εγώ είμαι η θύρα, από την οποίαν τα πρόβατα μπαίνουν εις την μάνδρα, δια να εύρουν ασφάλειαν και από την οποίαν βγαίνουν δια την βοσκήν.

    Ολοι όσοι ήλθαν πριν από εμέ, χωρίς κανείς να τους αναθέση την ποίμανσιν των προβάτων, αλλά αυθαιρέτως μόνοι των επήραν το αξίωμα, αυτοί ήσαν κλέπται και λησταί. Τα πρόβατα όμως δεν τους ήκουσαν και ούτε τους ακολούθησαν.

  Εγώ είμαι η θύρα. Δι' εμού εάν κανείς εισέλθη, θα σωθή. Και θα εισέλθη εις την μάνδραν, δια να εύρη ασφάλειαν και ανάπαυσιν, και θα βγη, όταν είναι καιρός βοσκής και θα εύρη τροφήν.

   Ο κλέπτης δεν έρχεται, ει μη μόνον δια να κλέψη και να σφάξη και να καταστρέψη. Τετοιοι ήσαν οι κακοί ποιμένες του Ισραήλ. Εγώ όμως ήλθα, δια να έχουν τα πρόβατα ζωήν, δια να έχουν με το παραπάνω την τροφήν των και κάθε τι καλόν και χρήσιμον.

   Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και πονετικός. Ο ποιμήν ο καλός και την ζωήν του ακόμα θυσιάζει δια να προφυλάξη τα πρόβατα από κάθε κίνδυνον.

   Ο μισθωτός δε βοσκός, που δεν είναι ιδικά του τα πρόβατα και τα βόσκει μόνον και μόνον δια τον μισθόν του, βλέπει τον λύκον να έρχεται και αφίνει τα πρόβατα και φεύγει. Και τότε ανενόχλητος ο λύκος αρπάζει, κατασπαράσσει και διασκορπίζει τα πρόβατα.  - ( Οι ανάξιοι πνευματικοί ποιμένες, που έχουν το έργον των μόνον και μόνον ως προσδοφόρον επάγγελμα, δεν ενδιαφέρονται να προφυλάξουν τα λογικά πρόβατα από τον διάβολον και τα όργανά του ) - .

  Ο μισθωτός βοσκός φεύγει, ακριβώς διότι είναι μισθωτός και δεν έχει καμμίαν διάθεσιν να εκθέση εις κίνδυνον την ζωήν του δια τα πρόβατα, διότι δεν ενδιαφέρεται δι' αυτά, παρά μόνον δια τον μισθόν του.Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου : ... Περί δέ των αιρετικών και διεφθαρμένων κατά την πίστιν επισκόπων και ηγουμένων , είπεν ο Παύλος ανωτέρω να μη περιφερώμεθα από τας διδασκαλίας των '' διδαχες δε ποικίλες και ξέναις ( της πίστεως δηλαδή των ορθών δογμάτων ) μή παραφέρεσθε '' ( Εβρ.ιγ',9 ) . Διατί δε πρέπει να πειθώμεθα μεν είς τους αρχιερείς , τους κακούς κατά την πολιτείαν , όχι δε είς τους κακούς κατά την πίστιν ? Αγίου Μάρκου του Ευγενικού : << Ουδέποτε με τις μεσαίες λύσεις , άνθρωπε μου διορθώθηκαν τα εκκλησιαστικά . Δεν υπάρχει μέση κατάσταση μεταξύ αλήθειας και ψεύδους , αυτός που παρεκλίνει λίγο από την αλήθεια , στο ψεύδος ανήκει . >> PG 160, 1093A.Αγ. Γρηγορίου Παλαμά : << Και γάρ οι της Του Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εισί και οι μή της αληθείας όντες ουδέ της Του Χριστού Εκκλησίας εισί >> .  ΕΠΕ 3 ,608


Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΘΡΟΝΟΥ , ΕΝΩ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΕΩΣ , ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΡΟΝΟΥ .

- Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου , είς τον Μέγα Αθανάσιο  , η' , PG 35 , 1089 .


Πηγές :   -  Δογματική Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς , 

         -   Το Άγιον όρος και η διαχρονική του στάση έναντι των αιρέσεων .