Σφράγισμα - 666

2020-10-14


                   Αποκάλυψις Ιωάννου  ,  18-23 . ΌΧΙ στα εμβόλια mRNA .    

 ΌΧΙ στην νέα ηλεκτρονική ταυτότητα - κάρτα του πολίτη 

 ΌΧΙ στον Οικουμενισμό - Πανθρησκεία 

 ΝΑΊ στην Πατρώα Ευσέβεια .

             Γρηγορείτε  .  Ο Θεός μεθ ' ημών , ουδείς καθ ' ημών .   Εκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος, ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς·

    ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ' αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν.

                                                                                       Λουκά  ιβ' , 47-48