Διάφορα

https://worldbibles.org

                            ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ

  1 κιλό αλεύρι σκληρό κίτρινο χωριάτικο

μία χουφτιτσα αλάτι

χλιαρό νερό όσο πάρει

προζύμι φυλαγμένο από του σταυρού η το προηγούμενο ζύμωμα.


   Σε σκαφιτσα ξύλινη ρίχνω το αλεύρι 1 κιλό και το αλάτι.το παραμερίζω στην άκρη και αρχίζω να λιώνω με χλιαρό νεράκι περίπου ένα ποτήρι σίγα σίγα το προζύμι!ενσωματώνω λίγο προζύμι με αλεύρι σπρώχνοντας το !βάζω όσο νερό χρειαστεί για να γίνει μία ζύμη αρκετά σκληρή κ να ξεκολλήσει από τη σκάφη.ζυμώνω ,κόβω,ζυμώνω κ ξανακοβω σε κομμάτια τη ζύμη ώστε να ζυμωθεί σωστά,περίπου 20 λεπτά!πρέπει να γυαλίσει σα μάρμαρο.από τη ζύμη κόβω μία μικρή μπαλίτσα κ τη σφραγίζω με το μικρο μέρος της σφραγίδας μου.αυτήν την κρατώ για προζύμι της επομένης φοράς στο ψυγείο.την αφήνω πρώτα έξω να φουσκώσει πάλι 2 ώρες .την υπόλοιπη μεγάλη ζύμη πλάθω σε στρογγυλή μπάλα ,τη γυαλίζω με τα χέρια μου κ τη στρώνω αν χρειαστεί με χοντρό πλάστη.την τοποθετώ σε καμένο από φούρνο ταψί χωρίς λάδι μέσα σε λαδόκολλα και τοποθετώ δυνατά αλευρωμένη τη σφραγίδα (ξύλινη,με βαθύ αποτύπωμα από άγιο ορός).δε τη βγάζω ως να κάνω σχεδία.με τα δάχτυλα μου κάνω τα διπλωματακια όπως την πίτα.μετά κόβω με μαχαίρι στη μέση γύρω γύρω για ένα εκατοστό το πρόσφορο για να μη σκάσει.βγάζω τη σφραγίδα με προσοχή κάνοντας μία μικρή κίνηση στροφής .παίρνω ένα σπίρτο και κάνω 12 τρυπούλες στα σημεία που βλέπετε στη φώτο.μεγάλη προσοχή στις πρώτες 4 τρυπούλες στο Ιησούς νίκα.πρέπει να γίνουν έξω από τον Άμνων.όχι μέσα αλλιώς δε θα χρησιμοποιηθεί στη θεία προσκομιδή.έπειτα συνεχίζω με τρυπούλες γύρω γύρω και σχηματίζω 4 σταυρούς !αφήνω να φουσκώσει 4 με 5 ώρες κ ψήνω στους 150 βαθμούς 40 με 45 λεπτά σκεπασμένο με λαδόκολλα!                                Ευχή εν τω προσφορω παρασκευάζειν


  Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Δόξα Σοι ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα Σοι.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ´)

  Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

 Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

  Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

  Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

  Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Κύριε ἐλέησον ιβ' Δόξα... Καὶ νῦν...

  Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

  Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τάς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀπορρίψης μὲ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ' ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τάς ὁδούς σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαὶ με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν, ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουθενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιων, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

 Εἶτα ψάλλομεν τό ἑπόμενο Τροπάριο τῆς Θεοτόκου μετὰ τοῦ στίχου: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

  Ἦχος πλ. δ'.

 Παναγία Θεοτόκε Παρθένε, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον, καὶ συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν αἴτησαι, ἐν τῷ ψάλλειν ἡμᾶς τῶν Ἀγγέλων τὸν ὕμνον. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος,ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ'). Δόξα. Καὶ νῦν... Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.


                                                              -  Ε Υ Χ Η  -

  Κύριε, ὁ κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ. Σὺ γὰρ εἶ ὁ ποιῶν μεγάλα καὶ θαυμαστὰ καὶ ἐξαίσια ἔργα, ἃ οὔτε ἔννοια καταλαβέσθαι δύναται, οὔτε λόγος ἑρμηνεῦσαι ἰσχύει. Δοξάζομέν σε καὶ ἐν ταπεινῷ συνειδότι προσκυνοῦμέν σε τὸν παντοκράτορα καὶ παντοδύναμον, τὸν μετασκευάζοντα πάντα μόνῳ τῷ βούλεσθαι, τὸν ἐν ἀπόροις πόρους εὑρίσκοντα ἀῤῥήτῳ καὶ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ.

  Σύ, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐξ οὗ τῆς ἀχράντου καὶ παμπλούτου παλάμης τῶν προκειμένων ὑλικῶν τὴν παροχὴν ἐκομισάμεθα, ἐπάκουσον τῆς δεήσεως ἡμῶν καὶ ἐπίσκεψε τὸ ἄλευρον τοῦτο καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὴν ζύμην καὶ ἁγίασον αὐτά, ὥστε γενέσθαι φύραμα νέον πρὸς παρασκευὴν ἄρτου προσφόρου εἰς προσκομιδὴν κατὰ τὴν Ἁγίαν Ἀναφορὰν τῆς Θείας Λειτουργίας.

  Χάρισε δὲ ἀντάμειψιν ἡμῖν, τῶν αἰωνίων σου ἀγαθῶν τὴν ἀπόλαυσιν, συντηρῶν ἡμᾶς ἐν τῇ χρηστότητί σου, ὅπως τῶν σῶν ἀφθονοπαρόχων δωρεῶν ἐμπλησθῶμεν καὶ τῆς ἀνεκλαλήτου σου ἀγαθότητος, πρεσβείαις τῆς Παναχράντου, Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ πάντων καὶ πασῶν σου τῶν ἁγίων. Ὅτι σὺ εἶ ὀ δοτὴρ τῶν ἀγαθῶν καὶ σὸν ἐστὶν τὸ ἐλεεῖν καὶ σώζειν ἡμᾶς καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀμήν . -                                   Μοναστηριακή Αρτοκλασία


• 4 κιλά αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 5 κούπες χλιαρό νερό (ίσως χρειαστεί και άλλο)

• 2 κούπες χυμό πορτοκαλιού

• 2,5 κούπες ζάχαρη

• 1,5 κούπα λάδι αραβοσιτέλαιο

• 100 γρ. μαγιά φρέσκια

• 30 γρ. γλυκάνισο

• 30 γρ. μαχλέπι

• ξύσμα από 2 πορτοκάλια

Σε ένα μεγάλο μπολ διαλύστε τη μαγιά με ένα φλυτζάνι χλιαρό νερό και λίγο αλεύρι και φτιάχνετε ένα χυλό. (Αφήνετε να φουσκώσει για 15 λεπτά)

Σε μια μεγάλη λεκάνη βάζετε όλο το αλεύρι και ανοίγετε μια λακούβα ώστε να βάλετε το χυλό.

Προσθέστε μέσα όλα τα υπόλοιπα υλικά και ζυμώνετε μέχρι να φτιάξετε μια σφιχτή ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια.

Λαδώνετε στρόγγυλα ταψάκια 24 εκ. και χωρίζετε τη ζύμη σε 5 ίσα μέρη.

Τοποθετείτε τους άρτους στα ταψάκια και κάνετε με μια οδοντογλυφίδα 12 τρύπες γύρω γύρω.

Αφήνετε σε ζεστό μέρος να φουσκώσουν για 1 ώρα.

Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 1 ώρα.

10 λεπτά μετά που τα βάλετε στο φούρνο να ψηθούν τοποθετείτε αλουμινόχαρτο ώστε να μην καεί η πάνω μεριά.


  - αρτοκλασία < μεσαιωνική ελληνική ἀρτοκλασία < αρχαία ελληνική ἄρτος (ψωμί) + κλάω-κλῶ, (σπάζω, κόβω) .

εκκλησιαστική τελετή κατά την οποία ο ιερέας ευλογεί ψωμιά τα οποία, κατά την απόλυση, μοιράζονται, κομμάτι κομμάτι, στους πιστούς .                      Κόλλυβα  Αγιορείτικα


  1/2 κιλό σιτάρι

2 κουταλιές της σούπας καρυδόψιχα τριμμένη

1 κουταλιά της σούπας αμυγδαλόψιχα ασπρισμένη και τριμμένη

1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο

1/2 κουταλιά της σούπας σουσάμι καβουρδισμένο

1/2 κουταλιά της σούπας σπόρους από ρόδι

1/2 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

1 κουταλιά της σούπας σταφίδες

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη

1 κουταλιά της σούπας φρυγανιά

Για την επικάλυψη: άχνη ζάχαρη και κανέλα


  - Βράζουμε το σιτάρι τόσο ώστε να μη χυλώσει. Το σουρώνουμε και το απλώνουμε σε καθαρή πετσέτα για να τραβήξει το νερό του. Βάζουμε σε μια λεκάνη όλα τα υλικά (εκτός από την άχνη ζάχαρη) και ανακατεύουμε. Τα απλώνουμε σε πιατέλα και τα πιέζουμε από πάνω με μία λαδόκολλα. Τα καλύπτουμε με άχνη ζάχαρη.

   Αν τα κόλυβα είναι για μνημόσυνο ή τρισάγιο, σχηματίζουμε στην επιφάνεια ένα σταυρό με κανέλα ή αμύγδαλο ή σπόρους από ρόδι. Αν είναι για εορταζόμενο Άγιο, σχηματίζουμε τη μορφή του Αγίου με κανέλα ή φυσικά χρώματα.
                     Φανουρόπιτα παραδοσιακή

 4 φλυτζάνια τσαγιού αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

 1 κουταλάκι κανέλλα

 1 μπέικιν

 1 φλυτζάνι τσαγιού λάδι

 1 φλυτζάνι τσαγιού ζάχαρη

 1/2 φλυτζάνι τσαγιού νερό

 3/4 φλυτζάνι τσαγιού πορτοκαλάδα

 ελάχιστη σόδα

 ξύσμα λεμονιού - πορτοκαλιού

 1 φλυτζάνι τσαγιού σταφίδα ξανθή (προαιρετικά)

 1 φλυτζάνι τσαγιού καρύδια (προαιρετικά) Κτυπάμε όλα τα υλικά στο μιξερ για λίγα λεπτά και μετά βάζουμε το αλεύρι με τη σόδα και το μπέικιν και ανακατεύουμε καλά.

 Ύστερα βάζουμε το φλυτζάνι με τη ξανθή σταφίδα και το φλυτζάνι με τα καρύδια κομμένα κομμένα χοντρά.

Βάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένο ταψί νούμερο 30 και το ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 45΄ λεπτά ή εώς ότου βγει καθαρό το μαχαίρι.

 Όταν ψηθεί το αφήνουμε να κρυώσει και κατόπιν πασπαλίζουμε από πάνω με ζάχαρη άχνη.  Ευχή της Φανουρόπιτας .     -      Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Ουράνιος Άρτος,

ο της βρώσεως της μενούσης εις τον αιώνα

πλουσιοπάροχος χορηγός,

ο δοτήρ των αγαθών,

ο δέ Ηλιού τροφήν αγεώργητον πηγάσας,

η ελπίς των απηλπισμένων,

η βοήθεια των αβοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών.

Ευλόγησον τα δώρα ταύτα

και τους ταύτα σοι προσκομίσαντας,

εις δόξαν σήν και τιμήν

του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου.

Παράσχου δέ, αγαθέ,

τοις ευπρεπίσασι τους πλακούντας τούτους,

πάντα τά εγκόσμια καί υπερκόσμια αγαθά σου.

Εύφρανον αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου,

δείξον αυτοίς οδούς προς σωτηρίαν.

Τα αιτήματα τών καρδιών αυτών καί πάσαν

τήν βουλήν αυτών ταχέως πλήρωσον,

οδηγών αυτούς προς εργασίαν τών εντολών σου,

ίνα διά παντός εν ευφροσύνη καί αγαλλιάσει

υμνώσι καί δοξάσωσι

το πάντιμον καί μεγαλοπρεπές όνομά σου,

πρεσβείαις της υπερευλογημένης Θεοτόκου,

του αγίου ένδοξου νεομάρτυρος Φανουρίου,

του Θαυματουργού, καί πάντων σου τών αγίων.

Αμήν.                                  Μοναστηριακή βασιλόπιτα

   Η Βασιλόπιτα ως έθιμο ήρθε στην Ελλάδα από την Καισαρεία, όταν ο Μέγας Βασίλειος προσπαθώντας να σώσει τη φτωχή πόλη, η οποία αντιμετώπιζε μια σοβαρή απειλή, συγκέντρωσε από τους κατοίκους ό,τι τιμαλφή είχαν, προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού. Τελικά η πόλη σώθηκε και ο Μέγας Βασίλειος θέλησε να επιστρέψει τα τιμαλφή στους δικαιούχους, όμως μη γνωρίζοντας σε ποιόν ανήκει τι, σκέφτηκε να ζυμώσει γλυκά ψωμιά για να τους τα μοιράσει.

    Αναμφίβολα, η Βασιλόπιτα είναι ένας από τους γευστικούς πρωταγωνιστές στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι σε χιλιάδες φυσικά παραλλαγές. Η ακόλουθη συνταγή είναι μια μοναστηριακή εκδοχή της Βασιλόπιτας, με απλά υλικά και εύκολη στην παρασκευή της.

                           Τα υλικά που θα χρειαστούμε:

1 κιλό αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

2 φλιτζάνια βούτυρο

1 κουταλιά της σούπας μαγιά νωπή

1 φλιτζάνι ζάχαρη

1 φλιτζάνι γάλα

6 αυγά

Αλάτι

Μαχλέπι

άχνη ζαχαρη

αμύγδαλα ασπρισμένα


                                                     Επί το έργον

   Ανακατεύουμε τη μαγιά με το γάλα χλιαρό και λίγο από το αλεύρι για να γίνει χυλός. Αφήνουμε το χυλό σκεπασμένο σε ζεστό μέρος να φουσκώσει.

Βράζουμε το μαχλέπι με λίγο νερό και το σουρώνουμε.

Πετάμε το μαχλέπι και κρατάμε το νερό. Σε λεκάνη βάζουμε το αλεύρι, κάνουμε μια λακουβίτσα και ρίχνουμε μέσα το λιωμένο βούτυρο, τη ζάχαρη, τα αυγά χτυπημένα, τον χυλό της μαγιάς, το νερό από το μαχλέπι και λίγο αλάτι.

Ζημώνουμε καλά ώσπου να σφίξει η ζύμη. Τη βάζουμε σε αλευρωμένη λεκάνη. Την αφήνουμε σκεπασμένη σε ζεστό μέρος να φουσκώσει. Ξαναζυμώνουμε και πλάθουμε τη πίτα. Τη βάζουμε σε ταψί βουτυρωμένο και αλευρωμένο.

Πασπαλίζουμε την επιφάνεια της με τα αμύγδαλα και αν θέλουμε γράφουμε με τα αμύγδαλα τον αριθμό του νέου έτους.

Την αφήνουμε πάλι να φουσκώσει και την αλείφουμε προσεκτικά με χτυπημένο αυγό.

Την ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για μία ώρα περίπου.

Όταν κρυώσει, την πασπαλίζουμε γύρω γύρω με άχνη ζάχαρη.

                                  Ευχαί της Τραπέζης