Ευαγγέλιο Κυριακής Δ' Λουκά

2018-10-04

                                                 Λουκ. η΄ 4-15

    Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· 5 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· 6 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· 7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 9 Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; 10 ὁ δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. 11 ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· 12 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 13 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ρίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 14 τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. 15 τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ.


                                                                         ΑΠΟΔΟΣΗ

  Βγήκε o γεωργός για να σπείρει το σπόρο του. Και κει πού αυτός έσπερνε, άλλα σπυριά πέσανε πάνω στο δρόμο και καταπατήθηκαν από τους διαβάτες και τα έφαγαν τα πουλιά του ουρανού· κι άλλα σπυριά πέσανε πάνω στις πέτρες και μόλις φύτρωσαν ξεράθηκαν, γιατί εκεί δεν είχε δροσιά· και άλλα σπυριά πέσανε στα αγκάθια και τ' αγκάθια φύτρωσαν μαζί τους και τα έπνιξαν κι άλλα σπυριά πέσανε στην καλή γη και φύτρωσαν κι έδωκαν καρπό το ένα εκατό. Κι επάνω σε τούτα ρωτούσαν οι μαθητές τον Κύριο κι έλεγαν τι να εννοεί αυτή η παραβολή. Κι εκείνος είπε· Σε σας είναι δοσμένο να μάθετε τα μυστήρια της βασιλείας του θεού, ενώ στους άλλους η διδασκαλία γίνεται με παραβολές, για να κοιτάζουν και να μη βλέπουν και να ακούν και να μη καταλαβαίνουν. Κι ακουστέ τώρα εσείς τι εννοεί η παραβολή. Ό σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Και δρόμος, όπου πάνω σ' αυτόν έπεσε ο σπόρος, είναι εκείνοι πού άκουσαν, υστέρα έρχεται ο διάβολος και παίρνει το λόγο από την καρδιά τους, για να μη πιστεύσουν και σωθούν. Και πέτρες, οπού απάνω σ' αυτές έπεσε ο σπόρος, είναι εκείνοι πού όταν ακούσουν, δέχονται το λόγο με χαρά, αλλά αυτοί δεν έχουν βάθος για να ριζώσει ο λόγος· πιστεύουν προς ώρας και στον καιρό του πειρασμού τα παρατούν και φεύγουν. Κι αγκάθια οπού σε αυτά έπεσε ο σπόρος είναι αυτοί πού άκουσαν το λόγο, αλλά πνίγονται από τις μέριμνες του πλούτου και τις ηδονές του βίου και δεν κάνουν προκοπή. Και καλή γη, όπου μέσα της έπεσε ο σπόρος, είναι αυτοί πού άκουσαν το λόγο, τον φυλάγουν σε καλή και αγαθή καρδιά και καρποφορούν με υπομονή. Λέγοντας αυτά, τόνιζε· όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.

                                                                                 ***

              Από την προς Τίτον Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

                                            Κεφ. 3, χωρία 8 έως 15

  Γ΄\ Αδελφοί, 8 Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις·9 μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. 10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.

  12῞Οταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν,σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. 13 Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ ᾿Απολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. 14 μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.

 15 ᾿Ασπάζονταί σε οἱ μετ' ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει.

῾   Η χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.»


                                                                         ΑΠΟΔΟΣΗ

  Παιδί μου, Τίτε, ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και αληθινός, γι' αυτό και θέλω αυτά πού σου γράφω να τα κηρύττεις και να τα επιβεβαιώνεις για να φροντίζουν όσοι έχουν πιστεύσει στον Θεό να πρωτοστατούν σε καλά έργα· αυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα στους ανθρώπους. Όσο για τις μωρολογίες και τις γενεαλογίες και τις φαγωμάρες και τις μάχες γύρω από τις διατάξεις του νόμου, αυτά όλα να τα αποφεύγεις, γιατί όχι μόνον δεν ωφελούν, αλλά ακόμη και ζημιώνουν.

  Αιρετικό άνθρωπο ύστερα από πρώτη και δεύτερη συμβουλή, να τον παρατάς και να ξέρεις πώς ένας τέτοιος άνθρωπος είναι διεστραμμένος, αμαρτάνει και καταδικάζει μόνος του τον εαυτό του.

  Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό φρόντισε να έλθεις κοντά μου στη Νικόπολη (προς Πρέβεζα), γιατί πήρα την απόφαση να ξεχειμωνιάσω εκεί. Στείλε μου το νομικό Ζηνά και τον Άπολλώ και εφοδίασε τους με όλα τα χρειαζούμενα, για να μη τους λείπει τίποτε στο ταξίδι.

  Και να μαθαίνουν οι δικοί μας για να μην είναι άκαρποι, να πρωτοστατούν σε καλά έργα, εκείνα πού θεραπεύουν πραγματικά τις ανάγκες των ανθρώπων. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτισε εκείνους, πού μας αγαπούν με την πίστη και την αγάπη του Χριστού. Η Χάρις να είναι πάντα μαζί με όλους σας. Αμήν.

                                                                            ***


                                                     Αγ. Πατέρων 7ης Οικ. Συν.


  ''  Να κάνεις αυτά που νομίζεις πως είναι σωστά , έστω και άν πρόκειται να σε κακολογήσουν . Γιατί ο όχλος είναι κακός κριτής κάθε καλού πράγματος ''  -    ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ .