Ευαγγέλιο Κυριακής Γ' Λουκά .

2018-10-05


                                                             Λουκά κεφ. Ζ΄ στίχοι 11-18


   Καί ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν καί συνεπορεύοντο αὐτῶ οἱ μαθηταί αὐτοῦ ἱκανοί καί ὄχλος πολύς.

Ὡς δέ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καί ἰδού ἐξεκομίζετο τεθνηκῶς υἱός μονογενής τή μητρί αὐτοῦ, καί αὐτή ἦν χήρα, καί ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανός ἤν σύν αὐτή. Καί ἰδών αὐτήν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτῇ καί εἶπεν αὐτῇ· μή κλαῖε·

Kαί προσελθῶν ἤψατο τῆς σοροῦ, οἱ δέ βαστάζοντες ἔστησαν, καί εἶπε· νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι. Καί ἀνεκάθισεν ὁ νεκρός καί ἤρξατο λαλεῖν, καί ἔδωκεν αὐτόν τῇ μητρί αὐτοῦ.

ἔλαβε δέ φόβος πάντας καί ἐδόξαζον τόν Θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἠμίν, καί ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεός τόν λαόν αὐτοῦ


                                                                             ΑΠΟΔΟΣΗ

  Εκείνο τον καιρό επήγε o Ιησούς σε μια πόλη πού την έλεγαν Ναΐν και μαζί του πήγαιναν και οι μαθητές και πολύς κόσμος.

Μόλις όμως έφθασε στην πύλη της πόλεως, μετεφέρετο προς τα έξω ένας νεκρός. Ήταν το μοναχοπαίδι της μητέρας του, πού ήταν και αυτή χήρα. Πολλοί από την πόλη ακολουθούσαν μαζί της.

Μόλις ο Κύριος την είδε την σπλαχνίσθηκε και της είπε: Μην κλαις. Προχώρησε και έπιασε το φέρετρο, εκείνοι δε πού το βάσταζαν σταμάτησαν, και είπε: «Νεανίσκε, σε σένα το λέγω, σήκω».

Και ανακάθισε ο νεκρός και άρχισε να μιλάει και ο Ιησούς τον παρέδωσε στη μητέρα του. Φόβος δε κατέλαβε όλους, δόξαζαν το θεό και έλεγαν. «Μεγάλος προφήτης φάνηκε μεταξύ μας. Και ότι επισκέφθηκε ο θεός το λαό Του. Αυτή η φήμη για τον Χριστό διαδόθηκε σε όλη την Ιουδαία και τα περίχωρα της.


                                                                                        ***

                      Από την προς Κορινθίους Β΄ Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

                                                       Κεφ. 4, χωρία 6 έως 15

     Δ΄\ 6 Αδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

  7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, 8 ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ' οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ' οὐκ ἐξαπορούμενοι, 9 διωκόμενοι ἀλλ' οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ' οὐκ ἀπολλύμενοι, 10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ.

  11 ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. 12 ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. 13 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, 14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 15 τὰ γὰρ πάντα δι' ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.


                                                                        ΑΠΟΔΟΣΗ


  Αδελφοί, o Θεός πού είπε να λάμψει φως από το σκοτάδι, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας για να φέρει σε φως τη γνώση για τη δόξα του Θεού, όπως φανερώθηκε στο Πρόσωπο του Ιησού Χρίστου.

  Αυτόν λοιπόν το θησαυρό τον έχουμε μέσα σε χωματένια σκεύη για να φανεί ότι η υπερβολική δύναμη προέρχεται από τον Θεό και όχι από μας. Με κάθε τρόπο θλιβόμαστε, αλλά ο χώρος της καρδιάς μας δεν γίνεται στενός, ώστε να φθάνουμε σε αδιέξοδο. Βρισκόμαστε σε αμηχανία, αλλά ποτέ δεν φθάνουμε σε απελπισία. Διωκόμαστε, αλλά ποτέ δεν μένουμε μόνοι μας εγκαταλειμμένοι. Νικιόμαστε, αλλά ποτέ δεν χανόμαστε.

  Πάντοτε φέρουμε στο σώμα μας τον θάνατο του Κυρίου Ιησού για να φανερωθεί η ζωή του Ιησού στο σώμα μας. Γιατί ενόσω ζούμε, όμως πάντοτε παραδινόμαστε στο θάνατο για χάρη του Ιησού για να φανερωθεί η ζωή του Ιησού στο θνητό μας σώμα. Ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται σε μας, η δε ζωή σε σας.

  Επειδή όμως έχουμε το ίδιο πνεύμα της πίστεως σύμφωνα με τα όσα είναι γραμμένα, επίστευσα γι' αυτό και μίλησα, έτσι κι εμείς πιστεύουμε, γι' αυτό και λαλούμε. Γιατί γνωρίζουμε ότι εκείνος πού ανέστησε τον Κύριο Ιησού, θα αναστήσει κι εμάς δια του Ιησού και θα μας τοποθετήσει μαζί με σας όλους μπροστά Του.

  Όλα γίνονται για χάρη σας, για την ωφέλεια σας, και όπως η Χάρη επεκτείνεται σε περισσοτέρους, αυτό να προκαλέσει πλούσια την ευχαριστία για τη δόξα του Θεού.


                                                                                     ***


             Από την προς Κορινθίους Β΄ Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

                                   Κεφ. 6, χωρία 16 έως 18 και Κεφ. 7, χωρίο 1

    ΣΤ΄\ 16 Αδελφοί, ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 17 διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

   Ζ´\ 1 Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.


                                                                           ΑΠΟΔΟΣΗ

  Αδελφοί, εσείς είσαστε ναός του αληθινού Θεού, καθώς το είπεν ο Θεός, ότι θα κατοικήσω ανάμεσα σ' αυτούς και θα περιπατήσω μαζί τους και θα είμαι Θεός τους κι αυτοί θα είναι λαός μου.

  Γι΄ αυτό βγείτε-λέγει ο Θεός-από ανάμεσα τους και ξεχωριστέ τον εαυτό σας και μην πλησιάζετε στην αμαρτία κι εγώ θα σας δεχθώ κοντά μου. Και θα είμαι σε σας για πατέρας και σεις θα είσαστε σε μένα για παιδιά και θυγατέρες, λέγει Κύριος ο Παντοκράτωρ. Έχοντας λοιπόν αυτές τις υποσχέσεις, αγαπητοί, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε σαρκικό και πνευματικό μολυσμό και ας γινόμαστε όλο και πιο άγιοι με το φόβο του Θεού.

                                                                                            ***     '' Όποιος κατέκτησε αληθινά την ησυχία , δεν θα φροντίσει πλέον για τις υλικές ανάγκες , διότι πιστεύει ότι ο Θεός είναι αψευδείς στις υποσχέσεις Του ΄΄  .  ΚΛΙΜΑΞ , Αγίου Ιωάννου του Σινα'ί'του ( λόγος ΚΖ' , Β ) .