Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ' Ματθαίου .

2018-07-16

                                            Ματθ. θ´ 27-35

     Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυῒδ. ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· Ναί, Κύριε. τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί· καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ.

    Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον· καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες, Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ .


                                                 ΑΠΟΔΟΣΗ

  Και ενώ προχωρούσε ο Ιησούς από εκεί ( Ιάειρος ) τον ακολούθησαν δυο τυφλοί , πού φώναζαν δυνατά κι έλεγαν : « ελέησε μας, υιέ Δαβίδ » . Και όταν πήγε στο σπίτι ( Ματθαίου ) ήλθαν από κοντά οι τυφλοί και τότε τους είπε ο Ιησούς : « Πιστεύετε πώς μπορώ να κάνω αυτό πού ζητάτε » ; Του λέγουν οι τυφλοί . « Ναι, Κύριε » . Τότε ακούμπησε τα χέρια Του στα μάτια τους και τους λέγει : « Ας γίνει σύμφωνα με την πίστη σας » . Και αμέσως ανοίχθησαν τα μάτια τους . Και τους φοβέρισε ο Ιησούς και τους είπε : « Προσέχετε να μη το μάθει κανείς » . Όμως εκείνοι μόλις βγήκαν το διαλάλησαν σ' όλη εκείνη τη χώρα . Όταν έβγαιναν οι τυφλοί από το σπίτι , να και του πήγαν έναν άνθρωπο , πού ήταν άλαλος από δαιμονική αιτία . Και αφού εκδιώχθηκε το δαιμόνιο , μίλησε ο άλαλος και θαύμασε το πλήθος του λάου και έλεγαν , πώς ποτέ δεν φάνηκαν τέτοια πράγματα στον Ισραήλ . Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν « πώς με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια » . Ό Ιησούς όμως περιώδευε όλες τις πόλεις και τα χωριά διδάσκοντας στις συναγωγές τους και κηρύσσοντας το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και θεραπεύοντας κάθε αρρώστια και αδυναμία του λάου .


                                                                                       ***


                  Από την προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

                                                                   Κεφ. 15, χωρία 1 έως 7

   ΙΕ´/ 1 Αδελφοί, ὀφεὶλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. 2 ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· 3 καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾿ ἐμέ. 4 ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. 5 ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, 6 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 7 διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν Θεοῦ.                                                           ΑΠΟΔΟΣΗ

  Αδελφοί , εμείς οι δυνατοί έχουμε χρέος να σηκώνουμε τις αδυναμίες των αδυνάτων , και να κάνουμε αυτό που αρέσει στον εαυτό μας . Ο καθένας μας να κάνει αυτό που αρέσει και συμφέρει στον πλησίον μας για την πνευματική του οικοδομή , γιατί και ο Χριστός δεν έκανε αυτό που άρεσε στον Εαυτό Του , αλλά καθώς είναι γραμμένο οι ονειδισμοί ( = ύβρεις ) των υβριστών σου έπεσαν κατεπάνω μου .

 Γιατί όσα γράφτηκαν πριν από μας για τη δική μας διδασκαλία γράφτηκαν ώστε με την υπομονή και την παρηγοριά πού παίρνουμε από τις Γραφές , να κρατάμε στην καρδιά μας την ελπίδα .

 Ο δε Θεός πού δίνει υπομονή και παρηγοριά , είθε να σας δώσει να έχετε μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα , όπως ταιριάζει σε μαθητάς του Ιησού Χριστού ώστε όλοι μαζί και με ένα στόμα να δοξάζετε τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού .

 Γι' αυτό να αποδέχεται ο ένας τον άλλο, δηλαδή να συμπαραστέκεσθε , ως αδελφοί και φίλοι , όπως το ίδιο ακριβώς έκαμε και σε μας ο Χριστός για τη δόξα του Θεού.   " Μήν κάνεις σε άλλον αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν . "  Κλεόβουλος ο Ρόδιος .

   " Η συζήτηση γύρω απο σεμνά πράγματα οδηγεί στην αρετή  -  Μένανδρος .