www.imagnikolaou.eu

2018-05-15

            ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

                                          Με αναφορές στην Καινή Διαθήκη και μετάφραση


   1 . Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν ( Α΄Κορ 8,6 - Εφεσ 4,6 - Α΄Τιμ 2,5 ) , Πατέρα, παντοκράτορα (Γεν 17,1, 35,11 - Β΄Κορ 6,18 - Αποκ 16,7), ποιητήν οὐρανού καί γῆς ( Γεν 1,1 - Πραξ 4,24 ) , ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων  ( Α΄Κορ 8,6 - Κολ 1,16 ) .

   2 . Καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν ( Α΄Κορ 8,6 ) , τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενῆ ( Ματθ 16,16 - Ιωαν 1,14-18 - Ιωαν 3,16 ) , τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα ( Α' Ιωαν 5,1-5 ) πρό πάντων τῶν αἰώνων  ( Ιωαν 17,5 - Κολ 1,17 - Εβρ 1,1-2 - Εβρ 7,3 ) , Φῶς ἐκ φωτός ( Ιωαν 1,9 - 8,12 - Α΄Ιωαν 1,5 - Α΄Τιμ 6,16 ) , Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ ( Α΄Ιωαν ε,20 - Ιωαν 1,1 ) , γεννηθέντα ( Κολ 1,15 ) οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί ( Φιλιπ 2,5-7 - Εβρ 1,3 ) , δι' οὖ τά πάντα ἐγένετο ( Κολ 1,16 - Α΄Κορ 8,6 - Εφεσ 3,9 - Εβρ 2,10 ) .

   3 . Τόν δι' ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν ( Ιωαν 3,14-17 - Πραξ 4,12 ) κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶ ( Ιωαν 3,13 - Εφεσ 4,9 ) καί σαρκωθέντα ( Ιωαν 1,14 - Α΄Κορ 8,6 - Εφεσ 3,9 - Εβρ 2,10 ) ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου ( Λουκ 1 ως 26,35 - Ματθ 1,18 ) καί ἐνανθρωπήσαντα ( Ιωαν 1,14 - Φιλιπ 2,7-8 ) .

   4 . Σταυρωθέντα τε ( Λουκ 23,33 - Ιωαν 19,16-18 ) ὑπέρ ἡμῶν ( Ιωαν 11,49-52 - Β΄Κορ 5,14-15 ) ἐπί Ποντίου Πιλάτου ( Ματθ 27,2-24 ) καί παθόντα ( Ματθ 27,33 - Ιωαν 19,16-18 ) καί ταφέντα ( Ιωαν 19, 38-42 - Α΄Κορ 15,4 ) .

   5 . Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατά τάς Γραφάς ( Α΄Κορ 15,4 - Πραξ 10,40 ) .

   6 . Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς ( Μαρκ 16,19 - Λουκ 24,51 - Πραξ 1,9 - Α΄Τιμ 3,16 ) , καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός ( Ματθ 26,14 - Κολ 3,1 - Εβρ 1,3 - Α΄Πετρ 3,22 ) .

   7 . Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης ( Ματθ 24,30, 16,27 - Μαρκ 13,16 ) κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς ( Πραξ 10,42 - Β΄Τιμ 4,1 ) , οὖ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος ( Λουκ 1,33 - Αποκ 22,5 ) .

   8 . Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον , τό ζωοποιόν ( Ρωμ 8,11 - Ιωαν 6,63 ) , τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον ( Ιωαν 15,26 ) , τό σύν Πατρί καί Υἱῶ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον ( Ματθ 28,19 - Β΄Κορ 13,13 ) , το λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν ( Β΄Πετρ 1,21 ) .

   9 . Εἰς μίαν, ἁγίαν ( Α΄Κορ 1,2 - Β΄Κορ 1,1 ) , καθολικήν ( Εφ 2,17-18 - Ιωαν 10,16 ) , καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν ( Πραξ 2,42,47 ) .

  10 . Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα ( Εφεσ 4,5 ) εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ( Πραξ 2,38 - Κολ 2,12-14 ) .

  11 . Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν ( Ιωαν 5,25-29 6,39-40, 44-54 11,24 - Α΄Κορ 15,50-53 - Β΄Κορ 4,14 - Α΄Θεσ 4,13-17 ) .

   12 . Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ( Ματθ 25,46 - Ιωαν 5,29 - Ιωαν 5,29 - Ρωμ 2,7 - Αποκ 21-22 )

    Ἀμήν .                                                       - Μετάφραση -

   1 . Πιστεύω σε ένα Θεό , Πατέρα , Παντοκράτορα , δημιουργό του ουρανού και της γης , όλου του ορατού και του αόρατου κόσμου .

  2 . Πιστεύω και σε έναν Κύριο , τον Ιησού Χριστό , τον Υιό του Θεού το μονογενή , που γεννήθηκε από τον Πατέρα προαιώνια . Φως από το φως, αληθινό Θεό από Θεό αληθινό , που γεννήθηκε και δε δημιουργήθηκε , ομοούσιο με τον Πατέρα, δια του οποίου Υιού όλα δημιουργήθηκαν .

   3 . Αυτόν που για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας κατέβηκε από τους ουρανούς και σαρκώθηκε από το Άγιο Πνεύμα και τη Μαρία την Παρθένο και έγινε άνθρωπος .

   4 . Και που σταυρώθηκε για χάρη μας την εποχή του Ποντίου Πιλάτου και θυσιάστηκε και ενταφιάστηκε .

   5 . Και που αναστήθηκε την τρίτη ημέρα , σύμφωνα με τις Γραφές .

   6 . Και που ανέβηκε στους ουρανούς και κάθεται δεξιά του Πατέρα .

    7 . Και που πάλι θα επιστρέψει με δόξα για να κρίνει ζώντες και νεκρούς , του οποίου η Βασιλεία δε θα έχει τέλος .

   8 . Πιστεύω και στο Άγιο Πνεύμα, που είναι Κύριον ως Θεός, αυτό που δίνει ζωή, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, αυτό που μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό συμπροσκυνείται και συνδοξάζεται, το οποίο μίλησε με το στόμα των προφητών .

   9 . Πιστεύω στην Εκκλησία που είναι μία, αγία, καθολική και αποστολική .

   10 . Ομολογώ ένα βάπτισμα για τη συγχώρηση των αμαρτιών .

   11 . Περιμένω με ελπίδα την ανάσταση των νεκρών .

   12 .Και τη ζωή στη μέλλουσα βασιλεία του Θεού .

 Αμήν .                   Κυριακή Προσευχή 

                             ( Ματθ.6.9-13 )


Πάτερ ἡμῶν , ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς , ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου , ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου ,γενηθήτω τὸ θέλημά σου , ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς .Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον , δὸς ἡμῖν σήμερον , καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν , ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν , καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν , ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ .

                                                                  Αμήν .           Αραμα'ι'κά


  ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ

ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ

ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ

ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܪܥܐ

ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ

ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ ܘܚܬܗܝܢ

ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ

ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ

ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܐ

ܡܛܠ ܕܕܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ

ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ

ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ

ܐܡܝܢ

         Μετάφραση


  Πατέρα μας

επουράνιε ,

ας αγιασθεί το όνομά σου ,

ας έλθει η βασιλεία σου ,

ας γίνει το θέλημά σου

όπως στον ουρανό , έτσι και στη γη .

Tον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο ,

δώσε μας σήμερα ,

και συγχώρησε τα αμαρτήματά μας ,

όπως και μεις συγχωρούμε των άλλων ,

και μη μας βάζεις σε πειρασμούς ,

αλλά ελευθέρωσέ μας από τις πονηρές ιδέες .

   Αμήν


        Αγγλικά


   Our Father who art in heaven ,

Hallowed be thy name .

Thy kingdom come .

Thy will be done

on earth as it is in heaven .

Give us this day our daily bread ,

and forgive us our trespasses ,

as we forgive those who trespass against us ,

and lead us not into temptation,

but deliver us from evil .

For thine is the kingdom ,

and the power , and the glory ,

for ever and ever

Amen .Οι δέκα εντολές Του Κυρίου 

 

 1 " Εγώ ειμι Κύριος ο Θεός σου . Ουκ έσονταί σοι θεοί έτεροι πλήν εμού".

 2 " Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα . Ου προσκυνήσεις αυτοίς, ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς".

 3 " Ου λήψει το όνομα Κυρίου τού Θεού σου επί ματαίω ου γάρ μη καθαρίση Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί ματαίω".

 4 " Μνήσθητι την ημέρα των σαββάτων αγιάζειν αυτήν . Εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου . Τη δε ημέρα τή εβδόμη σάββατα Κυρίω τώ Θεώ σου , ου ποιήσεις εν αυτή πάν έργον " .

 5 " Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου , ίνα εύ σοι γένηται , και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γής της αγαθής , ής Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι " .

 6 " Ου μοιχεύσεις ".

 7 " Ου κλέψεις " .

 8 " Ου φονεύσεις " .

 9 " Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά τού πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή " .

 10 " Ουκ επιθυμήσεις ... όσα τώ πλησίον σου εστί ".

                                                                         +


                                                 Απόδοση στην νεοελληνική :


 1 " Εγώ είμαι ο Κύριος ο θεός σου . Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα ".

 2 " Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους ομοίωμα . Δεν θα τα προσκυνάς ούτε θα τα λατρεύεις ".

 3 " Δεν θα προφέρεις καταχρηστικά το όνομα του Κυρίου , του θεού σου . Εγώ ο Κύριος δεν θ' αθωώσω κανέναν που προφέρει το όνομα μου καταχρηστικά ."

 4 " Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου , για να την ξεχωρίζεις και να την αφιερώνεις στον Κύριο . Έξι μέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις εργασίες σου . Αλλά η έβδομη μέρα είναι μέρα ανάπαυσης , αφιερωμένη σ' εμένα , τον Κύριο το θεό σου ."

 5 " Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να ζήσεις πολλά χρόνια στη χώρα που εγώ ο Κύριος , ο θεός σου, θα σου δώσω ."

 6 " Δεν θα φονεύσεις ."

 7 " Δεν θα μοιχεύσεις ."

 8 " Δεν θα κλέψεις ."

 9 " Δεν θα καταθέσεις ψεύτικη μαρτυρία ενάντια στο συνάνθρωπο σου ."

 10 " Δεν θα επιθυμήσεις τίποτε απ' ό,τι ανήκει στο συνάνθρωπο σου " .

                                                                                  +


   Ο Ιησούς Χριστός εξήρε ως τη μέγιστη και την πρώτη των εντολών , την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον ( Ματθ. 22,36-40 ) , με μια διπλή κατεύθυνση που θυμίζει τον Δεκάλογο : οι 4 πρώτες εντολές αφορούν καθήκοντα απέναντι στον Θεό , ενώ οι 6 άλλες αναφέρονται σε επιταγές που αφορούν τον συνάνθρωπο .